نویسنده = سیدمهدی عباسی
اثر نوع بوته در کوره VIM بر رسوبات 'γ و خواص تنش-گسیختگی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400

10.22034/frj.2022.342625.1156

معصومه سیف اللهی؛ سیدمهدی عباسی؛ سعید کوهی فایق دهکردی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


اثر مدت زمان نگهداری مذاب و فشار خلأ حین ذوب بر عمر خستگی دمابالای سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X

دوره 5، شماره 3، آذر 1400

10.22034/frj.2022.341770.1155

معصومه سیف اللهی؛ سیدمهدی عباسی؛ نیما کچویی؛ سید مهدی قاضی میرسعید