تعداد مقالات: 90
2. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-1

10.22034/frj.1396.61681

سید محمد علی بوترابی


6. شناسه علمی این شماره

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-121

10.22034/frj.1398.95909


7. شناسه این شماره

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-134

10.22034/frj.1397.80978


10. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-209

10.22034/frj.2018.85898


12. شناسه این شماره:

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 211-286

10.22034/frj.2019.85899


14. ریزساختار انجمادی آلیاژ آلومینیم ‏A390‎‏ تولید شده به روش‌ ریخته‌گری کوبشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

10.22034/frj.2018.113170.1018

سیدعباس حصاصی؛ مجید عباسی؛ سیدجمال حسینی پور


18. بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی


20. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-140

10.22034/frj.2019.167578.1070

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر