دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقایسه تاثیر عناصر میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22034/frj.2021.284913.1135

علی الماسی؛ عباس کیان وش؛ ابوالفضل توتونچی


2. بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیوم 2024

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/frj.2021.253430.1130

علی پیروی؛ رامین بابایی سودانی؛ تقی اصفهانی؛ مرتضی هادی؛ امید بیات


3. تاثیر جوانه‌زا و ضخامت بر ریزساختار ریختگی چدن آستنیتی پرمنگنز با گرافیت کروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/frj.2021.205511.1103

رحیم رحیم‌پور بصرا؛ مهران ترابی کفشگری؛ مجید عباسی


4. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/frj.2021.291894.1136

مریم صالحی؛ سید پارسا کاشانی ثانی


5. محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/frj.2021.292120.1137

محمد امین جباره