بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران

10.22034/frj.2020.210848.1112

چکیده

کامپوزیت های Al-Mg2Si به دلیل استحکام ویژه مناسب و خواص تریبولوژیکی عالی در صنایع خودروسازی و هوا-فضا مورد استفاده قرار می گیرند. دست یابی به خواص برتر در این کامپوزیت ها، مستلزم کنترل صحیح مورفولوژی، ابعاد و نحوه توزیع ذرات Mg2Si در زمینه است. در این تحقیق تاثیر افزایش سرعت انجماد (بهسازی تبریدی) بر ساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si بررسی شده است. عملیات ریخته گری نمونه های کامپوزیتی در قالب های مختلف با سرعت انجماد متوسط متفاوت (7/2، 5/5، 1/17 و C/s 5/57) انجام شد. بر اساس نتایج مطالعات ریزساختاری و آنالیز تصویری، با افزایش سرعت انجماد، ابعاد ذرات بین فلزی Mg2Si کاهش یافته و توزیع ذرات در زمینه بهبود می یابد. افزایش سرعت انجماد علاوه بر این موجب افزایش سختی زمینه و کاهش اندازه دانه ها می شود به گونه ای که با افزایش سرعت انجماد از 7/2 به C/s 5/57 اندازه متوسط دانه‌ها حدود 93 درصد کاهش می یابد. این تغییرات ساختاری موجب بهبود استحکام کششی، درصد ازدیاد طول و در نتیجه اندیس کیفیت کامپوزیت می شود. اندیس کیفیت نمونه منجمد شده تحت سرعت C/s 5/57 حدود 240 درصد بیش از مقدار مربوطه در کامپوزیت منجمد شده تحت سرعت C/s 7/2 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1398