ایجاد پوشش روی – آلومینیوم ورقه‌ای روی دیسک ترمز چدنی ریختگی و بررسی رفتار خوردگی آن

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

2 گروه مهندسی مواد و متالورژی، مرکز علمی کاربردی فولادین ذوب آمل

10.22034/frj.2020.212744.1113

چکیده

توجه به توسعه‌ی پوشش‌های حفاظت خوردگی برای کاربردهای محیط خورنده به واسطه مقاومت آنها در مقابل نفوذ عوامل مخرب خوردگی افزایش یافته است. در تحقیق حاضر، فرآیند غیرالکترولیتی برای ایجاد پوشش‌های روی- آلومینیوم ورقه‌ای به روش پاشش کردن روی سطح چدن استفاده شد. سطوح نمونه‌های چدنی با استفاده از مقادیر چسب 30 تا 50 درصد وزنی و مقدار حلال به ترتیب 40 تا 20 درصد وزنی و مقدار پودر آلیاژ روی- آلومینیوم ورقه‌ای 30 درصد وزنی، تحت فرآیند پوشش‌دهی قرار گرفت. سطح و مقطع عرضی پوشش ایجاد شده با استفاده از آزمون چسبندگی و میکروسکوپ الکترونی (SEM) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد مقدار چسب برکیفیت پوشش اعمال شده بسیار موثر بود. در مقدار 40 درصد وزنی چسب و 30 درصد وزنی حلال شرایط بهینه ایجاد شد. به طوری که باعث چسبندگی مناسب پوشش برسطح زمینه گردید. درحالی‌که درمقادیر کمتر چسب، کیفیت چسبندگی پوشش بر سطح زمینه کاهش یافت و در مقادیر بیشتر، باعث تخریب پوشش سطحی حین فرآیند پخت شد. نمونه‌های چدن با مقادیر 40 درصد وزنی چسب و 30 درصد وزنی حلال طی یک بار، دوبار و سه بار اعمال پاشش قرارگرفتند و تحت خوردگی در محیط پاشش نمک قرارگرفتند. دمای محیط خوردگی 35 درجه سانتیگراد و مدت زمان قرارگیری نمونه 60 تا 240 ساعت بود. سطح نمونه‌های تحت آزمایش مورد بررسی قرارگرفت. نتایج خوردگی در محیط پاشش نمک نشان داد که نمونه پوشش‌دهی شده طی سه بار، دارای مقاومت خوردگی بهتر از سایر نمونه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 30 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1398