بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/frj.2021.291894.1136

چکیده

ساختار جامدات تحت تأثیر پارامترهای انجماد مخصوصا سرعت سردکردن و تحت تبرید قـرار دارد. به خوبی مشخص شده است که سرعت انجماد نقش مهمی در زمینه اصلاح ساختار فلزات بازی می کند و در نتیجه قویا روی خواص مکانیکی تاثیر خواهد گذاشت. در تحقیق حاضر از روش مذاب ریسی جهت ایجاد سرعت بـالای سـرد کـردن مذاب و تولید نمونه های نواری شکل در آلیاژ آلومینیم5083 استفاده شد. سپس، خواص و ریزساختار به دست آمـده بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونـی روبشـی (SEM)، پراش اشـعه x (XRD) و میکروسختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان می دهد که سرعت بالای سرد کردن در این روش از طریق تشکیل فازهای کروی شکل بین فلزی و غنی از آهن، منگنز، منیزیم و سیلیسیم با ابعاد نانو (تا nm 50( که به طور یکنواخت در ریزساختار توزیع شده اند و همچنین استحکام بخشی محلول جامد ناشی از افزایش حد حلالیت عناصر در فرآیند انجماد سریع، سبب اصلاح ریزساختار و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی نمونه های مذاب ریسی حاصل در مقایسه با فرآیندهای معمـول ریخته گری می شود. به طوری که میزان سختی نوارهای مذاب ریسی نسبت به نمونه حاصل از روش های معمول ریخته گری بـه میـزان بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات