بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری

نوع مقاله : مقاله علمی مروری

نویسنده

استادیار، گروه آموزشی مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه اراک، استادیار

10.22034/frj.2022.322829.1148

چکیده

یکی از الزامات اصلی تولید قطعات ریختگی آلیاژ های آلومینیوم، ارزیابی دقیق کیفیت مذاب است و تاکنون روش‌های متعددی برای افزایش کیفیت مذاب این آلیاژها ارائه شده‌اند که مرسوم‌ترین آنها فرایند گاززدایی چرخش، استفاده از فلاکس و فیلترهای سرامیکی هستند. در حالی که هیدروژن محلول در مذاب آلیاژهای آلومینیوم عامل اصلی کاهش کیفیت قطعات ریختگی آلومینیومی قلمداد می شود، این مقاله با بررسی پژوهش‌های منتشر شده نشان می‌ دهد که هیدروژن هیچ نقشی در کیفیت ابن آلیاژها ندارد و تنها عامل موثر بر کیفیت این آنها فیلم‌های اکسیدی و آخال‌ها هستند. همچنین در این مقاله روشی مبتنی بر انجام آزمون فشار کاهش یافته و کشش تک محوری برای ارزیابی آسیب‌های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم در مراحل مختلف تولید ارائه شده است که استفاده از آن می‌تواند منجر به ارزیابی مناسب کیفیت آلیاژهای ریختگی آلومینیوم و میزان آسیب وارد شده به مذاب در هر یک از مراحل تولید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400