اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی قطعات ریخته‌گری چدن نشکن فریتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

2 استادیار/گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل

3 گروه مهندسی مواد و متالورژی، مرکز علمی کاربردی فولادین ذوب آمل

4 دانشگاه جامع علمی کاربردی – مرکز فولادین ذوب آمل، آمل

10.22034/frj.2022.330961.1153

چکیده

در این پروژه اثر ترکیب شیمیایی و مقدار جوانه زا روی میکروساختار به ویژه فریت و تعداد کره‌های گرافیتی و هم چنین خواص مکانیکی شامل استحکام کششی و سختی چدن نشکن فریتی بررسی شدند. به طوری که از نمونه بدون جوانه‌زا و دو جوانه زا پایه سیلیسیم و باریم با مقاددیر مختلف 1/0 درصد، 15/0 درصدو 2/0 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی افزایش جوانه‌زا باعث افزایش مقدار فریت از 75 درصد به 90 درصد و تعداد کره‌های گرافیتی از 125 به 175 عدد شده اما استحکام کششی و سختی کاهش یافته است، به طوری که استحکام نهایی کشش از 550 مگاپاسکال برای شرایط بدون جوانه زا در حضور جوانه‌زاهای پایه باریم و سیلیسیم به ترتیب به 460 و 440 مگاپاسکال و سختی از 178 برینل برای شرایط بدون جوانه زا در حضور جوانه‌زاهای پایه باریم و سیلیسیم به ترتیب به 165 و 163 برینل رسیده است. در مقایسه دو جوانه زا، تفاوت چندانی از لحاظ میکروساختاری مشاهده نشد اما از لحاظ خواص مکانیکی در نمونه‌های با جوانه زا پایه باریم نتایج مطلوب‌تری حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 تیر 1401