تاثیر عملیات سردکاری بر جوانسازی پره توربین گازی کارکرده از جنس IN738LC

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،‏ گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشجو دکتری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران‏

3 دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. ‏

10.22034/frj.2019.199660.1099

چکیده

در تحقیق حاضر، پره مستعمل توربین گازی پس از 80000 ساعت سرویس دهی مورد جوانسازی قرار گرفت. در این گزارش، اثر سرد کردن در نیتروژن مایع و عملیات سردکاری پس از دو مرحله انحلال کامل و ناقص مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ریزساختاری به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که افزایش سرعت سرد کردن در انحلال کامل منجر به کاهش اندازه و درصد حجمی رسوبات γ´ پس از پیرسازی می‌گردد، در حالیکه اثر سردکاری در این مرحله کمتر از سرعت سرد کردن بود. اثر سرعت سرد کردن بالا در انحلال ناقص، کاهش کسر حجمی رسوبات پس از پیرسازی در مقایسه با اثر مشابه در انحلال کامل بود. سردکاری در انحلال ناقص کسر حجمی رسوبات ثانویه را افزایش و اندازه آنها را تا nm230 افزایش داد. نرخ سردکردن بالا از انحلال ناقص منجر به بیشینه سختی پس از پیرسازی و نرخ سرد کردن بالا از انحلال کامل منجر به کمینه سختتی پس از پیرسازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cryogenic treatment on rejuvenation of exposed IN738LC gas turbine blade

نویسندگان [English]

  • Mohsen Samiee 1
  • Yazdan Shajari 2
  • Seyed Hosein Razavi 3
  • Zahra Sadat Seyedraoufi 4
1 M.Sc. Department of Metallurgy and Materials Engineering Karaj Branch, Islamic Azad University Karaj, Iran.‎
2 PhD Candidate, Materials and Energy Research Center, Karaj, 14155-4777, Iran.‎
3 School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehrān, Iran
4 Assistant Professor, Department of Metallurgy and Materials Engineering Karaj Branch, Islamic Azad University Karaj, Iran. ‎
چکیده [English]

In the present study, the service-exposed gas turbine blade was rejuvenated after 80000 hr of service. In this report, the effect of cooling on liquid nitrogen and cryogenic after two stages of solution (full and partial) was investigated. Microstructural studies by scanning electron microscopy (SEM) showed that increasing of the cooling rate in full solution resulted decrease in the size and percentage of volume fraction of γ´ precipitates after aging. whereas the cryogenic effect at full solution stage was less than the cooling rate. The effect of high cooling rate on partial solution was a decrease in γ´ precipitates volume fraction after aging compared to similar effect on full solution stage. Cryogenic treatment after partial solution increased the secondary γ´ precipitates volume fraction and size till 230 nm. High cooling rate of partial solution resulted in the maximum of hardness after aging and high cooling rate of full solution resulted in minimum of hardness after aging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cryogenic
  • Rejuvenation
  • Exposed Blade
  • cooling rate
  • Hardness