بررسی روشهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژ برنز آلومینیوم-نیکل (C95500)

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مهندسی متالورژی، دانشکده شهید مهاجر، دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، ایران (عضو هیأت علمی)

2 دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ( دانشیار)

10.22034/frj.2019.206679.1105

چکیده

در این مقاله اثر سیکل های عملیات حرارتی روی رفتار و هم چنین خواص سختی و میکروسختی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل (C95500) بررسی شده است. آلیاژ در سیکل های متفاوتی از عملیات حرارتی شامل کوئینچ، نرماله، پیرسازی و آنیل، عملیات حرارتی شدند. ریزساختار نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM) و هم چنین نرم افزار Image J جهت مشاهده درصد فازهای موجود در ساختار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. خواص سختی آلیاژ عملیات حراتی شده و هم چنین میکروسختی ریزساختار جهت مشاهده سختی هر فاز و مقایسه آنها با یکدیگر و تاثیر فازها بر سختی کلی نمونه ها مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نمونه های کوئینچ و سپس پیرسازی شده با افزایش فازهای سخت 'β و γ_2 (یا δ) همراه است، افزایش این دو فاز در آلیاژ باعث بهبود خواص سختی می شود. هم چنین فاز α ویدمنشتاتن نیز فازی سخت طبق نتایج میکروسختی می باشد که افزایش آن در زمینه به شدت باعث افزایش سختی می شود. شایان ذکر است که به وجود آمدن هر کدام از فازها در ریزساختار مشمول عملیات حرارتی لازم جهت ایجاد آن فاز خواهد بود به طوریکه پیرسازی باعث به وجود آمدن فازهای k، کوینچ باعث ایجاد فاز 'β هم چنین نرماله نیز باعث ایجاد فاز α ویدمنشتاتن خواهد بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1398