بررسی تاثیر فوق ذوب بر رفتار انجمادی کامپوزیت درجا Al-Mg2Si به روش آنالیز حرارتی

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.2019.208458.1107

چکیده

امروزه کامپوزیت های درجا Al-Mg2Si به دلیل چگالی کم، استحکام ویژه زیاد، مقاومت به سایش و پایداری حرارتی خوب، مورد توجه صنایعی از جمله خودروسازی و هوافضا قرار گرفته اند. در این تحقیق، به بررسی اثر فوق ذوب بر مشخصه های انجمادی کامپوزیت درجا Al-20%Mg2Si، از طریق آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن پرداخته شده است. بدین منظور منحنی های آنالیز حرارتی این کامپوزیت در سه دمای فوق ذوب 750، 800 و 850 درجه سانتیگراد رسم شده و تاثیر فوق ذوب بر مشخصه های انجمادی این کامپوزیت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات دمای فوق ذوب بر مشخصه های جوانه زنی و رشد فاز مقاوم ساز Mg2Si و مشخصه های واکنش یوتکتیک تاثیر گذار است. به گونه‌ای که افزایش دمای فوق ذوب از C750 به C850، موجب افزایش دمای جوانه زنی فاز مقاوم ساز Mg2Si، افزایش دامنه انجماد و کاهش دمای رشد واکنش یوتکتیک دوتایی می گردد. با افزایش دمای فوق ذوب، اندازه و نسبت ابعادی فاز مقاوم ساز Mg2Si کاهش یافته و توزیع آنها در ساختار کامپوزیت یکنواخت تر می شود که این امر می تواند منجر به بهبود خواص مکانیکی گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 21 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 دی 1398