بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، غلامرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • ابراهیمی، غلامرضا [1] Sabzevar, Razavi Khorasan,Iran
 • احسانی، ناصر [1] استاد، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران‏
 • احمدی، رضا [1] دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
 • ازلگینی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان
 • اشکواری، سحر [1] دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اصغر زاده، پیمان [1] کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اصفهانی، تقی [1] استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 • اکبری فر، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.‏
 • امینی، کامران [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، اصفهان، ایران ‏
 • اندرزگو، رضا [1] گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

ب

پ

 • پریدری، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • پورقربان، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران‏

ت

 • ترابی، سید امین [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، اصفهان، ایران ‏
 • تقی ابادی، رضا [2] استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
 • تقی ابادی، رضا [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
 • تقی ابادی، رضا [1] دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
 • توکلی، روح اله [1] دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
 • توکلی، روح اله [1] مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ث

ج

 • جعفری، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم وصنعت ایران
 • جواهری، مجتبی [1] کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ح

خ

 • خالوان، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • خانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری، مهندس مواد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • خدابنده، علیرضا [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خیراندیش، شهرام [1] استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
 • خیراندیش، شهرام [1] استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

د

 • دامادی، سید رضا [1] استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دامادی، سید رضا [1] گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دانشی‌فر، محمدحسن [1] استادیار، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران
 • داودی، علی [1] دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ( دانشیار)
 • دست باز، احسان [1] دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
 • دلشکسته، نیما [1] دانشکده مهندسی مکانیک ، واحد خمینی شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمینی شهر ، اصفهان ، ایران
 • دماوندی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • ده حقی، علی [1] ارشد ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ده حقی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دیواندری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دیواندری، مهدی [2] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.‏
 • دیواندری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران‏
 • دیواندری، مهدی [2] ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران

ر

 • راکی، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • ربیعی، سید محمود [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • رحیمی، غلامحسین [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رزاقیان آرانی، احمد [1] دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (IKIU)، قزوین، ایران
 • رضایی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران‏
 • رضوی، سید حسین [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیT دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • رضوی، سید حسین [2] دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • رضوی، سید حسین [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • رنجبرپور، حدیثه [1] دانشکاه صنعتی نوشیروانی بابل

س

ش

 • شاعری، محمدحسین [1] عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • شاکری، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شاهرخیان دهکردی، محمدامین [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر-اصفهان
 • شاهمیری، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.‏
 • شبستری، سعید [1] استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شبستری، سعید [1] استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شبستری، سعید [2] دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شجری، یزدان [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • شجری، یزدان [1] دانشجو دکتری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.
 • شجری، یزدان [1] دانشجو دکتری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران‏
 • شریفی، حسن [1] دانشگاه شهر کرد- مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد
 • شریفی، علی [1] دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شفیع فرهود، امیر حسن [1] کارشناس ارشد، شرکت تراکتورسازی ایران، تبریز، ایران.

ص

ط

 • طاهری باغ، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، ‏دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران
 • طاهری‌منش، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • طرفه، مریم [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

ع

غ

 • غلامی، هدایت [1] دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران و ‏‎ ‎کارشناس ارشد پروژه گندله‌سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
 • غنی آبادی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • غیور، حمید [1] مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

ف

 • فاضلی، حمید [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران. ‏
 • فراهانی، سعید [1] استادیار، گروه‎ ‎مهندسی شیمی و مواد، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین، ایران
 • فراهانی، سعید [1] استادیار، گروه‎ ‎مهندسی شیمی و مواد، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، قزوین، ایران، ‏
 • فرزام مهر، نوید [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • فروغی فر، علی اصغر [1] مربی، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان
 • فلاح، پرستو [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، ‏‏دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ق

ک

ل

 • لیمویی، محمد باقر [1] گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

م

ن

 • ناصری آذری، گلناز [1] کارشناس، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • ناصری آذری، گلناز [1] گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • ناطق، سعید [1] استاد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نظری، مریم [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه متالورژی، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ‏ایران
 • نیکوکار، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ،شناسایی مواد دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • نوایی، سهیل [1] دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • نوروزی، سلمان [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نوروزی، سلمان [1] دانشکده مهندسی مواد و صنایع- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

و

 • وحدت، سید ابراهیم [2] استادیار، دانشکده مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • وحدت، سید ابراهیم [1] دانشکده مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • ورهرام، ناصر [1] دانشیار، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ایران

ه

 • هادی، مرتضی [1] استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، ایران.‏

ی