نویسنده = امین جعفری رامیانی
مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-118

10.22034/frj.2022.330310.1152

امین جعفری رامیانی؛ درسا یوسفی؛ مهدیه مهاجری