نویسنده = مهران ترابی کفشگری
تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-30

10.22034/frj.2021.205511.1103

رحیم رحیم‌پور بصرا؛ مهران ترابی کفشگری؛ مجید عباسی