نویسنده = سهیل نخودچی
بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-92

10.22034/frj.2022.317477.1145

سید محمد حسین میرباقری؛ مریم طرفه؛ جمشید آقازاده؛ سهیل نخودچی