کلیدواژه‌ها = قابلیت ریخته گری
بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 215-226

10.22034/frj.2021.246789.1128

محمد مصطفوی؛ مصطفی جعفرزادگان؛ رضا تقی ابادی


بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 69-78

10.22034/frj.2018.112623.1017

فاطمه یوسفی؛ رضا تقی ابادی؛ سعید باغشاهی