کلیدواژه‌ها = فصل مشترک فولاد / آلومینیم
اثر زمان و دمای غوطه وری بر مشخصات فصل مشترک آلومینیم خالص و فولاد ساده کربنی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-69

10.22034/frj.2018.108915.1014

هادی برادران مهرآباد؛ مهدی دیواندری؛ حسن ثقفیان لاریجانی