کلیدواژه‌ها = سرعت خوردگی
بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فوم‌های سلول باز منیزمی ریختگی

دوره 4، شماره 3، آذر 1399، صفحه 155-165

10.22034/frj.2020.239102.1123

جابر اسدی؛ بهمن کروجی؛ سید علیرضا حسینی؛ مصطفی علیشاهی