کلیدواژه‌ها = سایش
نقش باریم در تغییرات ساختاری، خواص مکانیکی و رفتار سایشی کامپوزیت Al-20Mg2Si

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/frj.2023.350479.1158

سعید فراهانی؛ نور ازما نوردین؛ حمیدرضا قندور


بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی هنگام انجماد بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Zn-4Si

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/frj.2023.378853.1170

فائزه اکبری؛ رضا تقی ابادی؛ مرتضی ثقفی یزدی؛ ایمان انصاریان