دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر سرعت بیرون کشی در انجماد جهتداربریجمن بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه کبالت – نیکل نسل جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.357476.1163

معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی قاضی میرسعید؛ فاطمه عبدالملکی


تاثیر کسر جامد بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای Mg/Mg2Si تولید شده به روش ریخته‌گری نیمه‌جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/frj.2023.391080.1176

مهدی رئیسی؛ حسن حسینی جبلی؛ سید حسن نوربخش


بررسی پارامترهای فرایند ریخته‌گری کوبشی به‌منظور ساخت کامپوزیت زمینه فلزی از آلیاژ ‏زاماک5 تقویت‌شده با پیشماده آلومینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/frj.2023.352461.1160

فهیمه نوروزی؛ سیدجمال حسینی پور؛ مجید عباسی


بررسی اثر سرعت گرمایش در عملیات حرارتی پیرسازی غیرهمدما بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای آلومینیم- آلومیناید نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

10.22034/frj.2023.379722.1172

رمضانعلی فرج‌الهی؛ حامد جمشیدی اول؛ روح اله جماعتی


بررسی تاثیر جوانه‌زایی بر سیالیت و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ 2024 آلومینیم بهسازی شده توسط سریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/frj.2023.410726.1182

حسین محمدی؛ رضا تقی ابادی؛ مهدی ملکان


تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید سطحی بر ریزساختار و خواص مکانیکی تیتانیم خالص تولید شده به روش ذوب لیزر انتخابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22034/frj.2023.410269.1181

ایمان انصاریان؛ رضا تقی ابادی؛ سعید امینی؛ عبدالله صبوری


ساخت و مشخصه یابی آلیاژ آنتروپیک سبک Al35Mg35Mn2Sn8Zn20

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.22034/frj.2023.418420.1186

یگانه بنی اسدی؛ محمد امین جباره؛ محمدحسن دانشی‌فر


بررسی فصل مشترک AISI 321 / Al در ریخته‌گری مرکب در دمای °C 840

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/frj.2024.422960.1187

علی بختیاری؛ زهراسادات سید رئوفی


ارزیابی اثر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.08Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22034/frj.2024.402919.1179

مریم مرکباتی؛ سید مهدی عباسی؛ یاور منصوری