دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آذر 1399، صفحه 129-190 
اثر کربن بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ Haynes 25

صفحه 137-143

10.22034/frj.2020.245305.1126

محمدرضا زمانی؛ معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی عباسی؛ آدلی آخوندزاده