اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید محمد علی بوترابی

متالورژی، انجماد و ریخته گری استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

meteng.iust.ac.ir/find.php?item=29.9824.6824.fa
boutorabiiust.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مجید عباسی

متالورژی، انجماد و ریخته گری دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370477
abbasimnit.ac.ir
01135501806
0000-0003-0758-9949

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آشوری

متالورژی، انجماد و ریخته گری استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

mse.sharif.ir/9
ashurisharif.ir

دکتر سید محمد علی بوترابی

متالورژی، انجماد و ریخته گری استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

meteng.iust.ac.ir/find.php?item=29.9824.6824.fa
boutorabiiust.ac.ir

دکتر جلال حجازی

متالورژی، انجماد و ریخته گری استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته گری ایران

www.irfs.ir/
irfs.edugmail.com

دکتر محمود حیدرزاده سهی

متالورژی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsohi
mhsohiut.ac.ir

دکتر مهدی دیواندری

متالورژی، ریخته گری دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

meteng.iust.ac.ir/find.php?item=29.11818.23366.fa
divandariiust.ac.ir

دکتر سعید شبستری

متالورژی، انجماد و ریخته گری استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

meteng.iust.ac.ir/find.php?item=29.5926.6832.fa
shabestariiust.ac.ir
0000-0002-2791-6321

h-index: 34  

عضو دو درصد دانشمندان برتر جهان بر اساس ارزشیابی  دانشگاه استنفورد آمریکا و موسسه  Scopus در سال 2020

Google scholar:  S.G. Shabestari

دکتر مجید عباسی

متالورژی، انجماد و ریخته گری دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370477
abbasimnit.ac.ir
01135501806
0000-0003-0758-9949

دکتر ناصر ورهرام

متالورژی، انجماد و ریخته گری دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~naserv/
naservsharif.ir

مدیر داخلی

محمد رزاقی

دبیر انجمن علمی ریخته گری ایران

infoirfs.ir
021-88824927