نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخال بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • آستنیت باقی مانده مقایسه تاثیر عناصر افزودن میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • آلیاژ آلومینیوم 7075 شبیه سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین به منظور تولید بیلت‌های آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 193-204]
 • آلیاژهای آلومینیوم ریختگی بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • آلیاژهای آلومینیوم- منیزیم بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • آنالیز حرارتی تاثیر همزمان فوق‌گدازی مذاب و زمان نگهداری بر تغییرات ساختاری، مشخصه‌های انجمادی و سختی کامپوزیت Al-20Mg2Si-2Cu [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 93-106]
 • آنالیز حرارتی تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 175-183]
 • آنتیموان تاثیر افزودن آنتیموان و مدول ریختگی بر مورفولوژی گرافیت، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 67-77]

ا

 • استحکام تسلیم مقایسه تاثیر عناصر افزودن میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • استحکام کششی نهایی مقایسه تاثیر عناصر افزودن میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • استحکام کششی نهایی تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 175-183]
 • الگوریتم جارویس محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس" [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]
 • انجماد جهت‌دار بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-92]
 • انجماد جهت دار بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم 2024 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]
 • انجماد سریع بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • انحراف دانه بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-92]
 • اندازه دانه بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد آستنیتی منگنزی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 165-174]

ب

 • باریم اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 215-222]
 • بهسازی تبریدی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-2Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-4Ni [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • بهینه‌سازی غیرخطی مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 107-118]
 • بیلت شبیه سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین به منظور تولید بیلت‌های آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 193-204]

پ

 • پوش محدب محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس" [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]

ت

 • ترمودینامیک محاسباتی محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس" [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]
 • تمپر تأثیر افزودن زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سایش فولادهای پر منگنز [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 185-192]

ج

 • جدایش بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد آستنیتی منگنزی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 165-174]
 • جوانه‌زا تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 19-30]
 • جوانه زا اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 215-222]
 • جوانه زنی بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد آستنیتی منگنزی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 165-174]

چ

 • چدن آستنیتی با گرافیت کروی تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 19-30]
 • چدن نشکن تاثیر افزودن آنتیموان و مدول ریختگی بر مورفولوژی گرافیت، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 67-77]
 • چدن نشکن فریتی اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 215-222]
 • چسب حلال در آب تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 175-183]
 • چقرمگی تأثیر افزودن زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سایش فولادهای پر منگنز [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 185-192]

خ

 • خزش بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-92]
 • خلأ اعمالی در کوره VIM اثر مدت زمان نگهداری مذاب و فشار خلأ حین ذوب بر عمر خستگی دمابالای سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 205-213]
 • خواص مکانیکی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-2Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-4Ni [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

ذ

 • ذوب مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 107-118]

ر

 • ریخته‌‌‌گری بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد آستنیتی منگنزی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 165-174]
 • ریخته‌گری بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم 2024 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]
 • ریخته گری تبرید مستقیم شبیه سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین به منظور تولید بیلت‌های آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 193-204]
 • ریخته گری دقیق مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • ریخته گری دوشابی تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 175-183]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-2Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-4Ni [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • ریزساختار تاثیر همزمان فوق‌گدازی مذاب و زمان نگهداری بر تغییرات ساختاری، مشخصه‌های انجمادی و سختی کامپوزیت Al-20Mg2Si-2Cu [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 93-106]
 • ریزساختار اثر مدت زمان نگهداری مذاب و فشار خلأ حین ذوب بر عمر خستگی دمابالای سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 205-213]

ز

 • زمان نگهداری مذاب اثر مدت زمان نگهداری مذاب و فشار خلأ حین ذوب بر عمر خستگی دمابالای سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 205-213]
 • زیرکونیم تأثیر افزودن زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سایش فولادهای پر منگنز [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 185-192]
 • زیورآلات مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]

س

 • سوپرآلیاژ پایه نیکل بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-92]
 • سیلیسیم اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 215-222]

ش

 • شبیه سازی مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • شبیه سازی شبیه سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین به منظور تولید بیلت‌های آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 193-204]
 • شبیه‌سازی ریزساختاری بررسی اثر انحراف جهت رشد دانه‌ها بر رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکلی GTD111DS [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-92]
 • شدت میدان مغناطیسی شبیه سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین به منظور تولید بیلت‌های آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 193-204]

ع

 • عمر خستگی اثر مدت زمان نگهداری مذاب و فشار خلأ حین ذوب بر عمر خستگی دمابالای سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 205-213]
 • عملیات محلولی دومرحله‌ای بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم 2024 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]

ف

 • فروسیلیسیم‌ زیرکونیم‌دار تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 19-30]
 • فشار کاهش یافته بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • فوق‌گدازی تاثیر همزمان فوق‌گدازی مذاب و زمان نگهداری بر تغییرات ساختاری، مشخصه‌های انجمادی و سختی کامپوزیت Al-20Mg2Si-2Cu [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 93-106]
 • فولاد پر منگنز تأثیر افزودن زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سایش فولادهای پر منگنز [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 185-192]
 • فولاد هادفیلد بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد آستنیتی منگنزی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 165-174]
 • فیلم اکسیدی بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]

ک

 • کاربید تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 19-30]
 • کامپوزیت تاثیر همزمان فوق‌گدازی مذاب و زمان نگهداری بر تغییرات ساختاری، مشخصه‌های انجمادی و سختی کامپوزیت Al-20Mg2Si-2Cu [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 93-106]
 • کوئنچ - بخش بندی(Q-P) مقایسه تاثیر عناصر افزودن میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • کیفیت بررسی و کنترل آسیب های وارد شده به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ریختگی در حین آماده سازی مذاب و ریخته‌گری [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]

م

 • محاسبه بار کوره مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 107-118]
 • مدول ریختگی تاثیر افزودن آنتیموان و مدول ریختگی بر مورفولوژی گرافیت، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 67-77]
 • مذاب ریسی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • مقاومت سایشی تأثیر افزودن زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سایش فولادهای پر منگنز [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 185-192]
 • منگنز تأثیر جوانه‌زا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 19-30]
 • منگنز بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-2Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-4Ni [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • موازنه جرم مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 107-118]
 • مورفولوژی گرافیت تاثیر افزودن آنتیموان و مدول ریختگی بر مورفولوژی گرافیت، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 67-77]
 • میکروآلیاژ مقایسه تاثیر عناصر افزودن میکروآلیاژ Ti و Nb بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد ریختگی با عملیات حرارتی تندسرمایی - بخش بندی شده (Q-P) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]
 • میکروساختار اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی [دوره 5، شماره 3، 1400، صفحه 215-222]

ن

 • نانوساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al تولید شده به روش انجماد سریع [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • نقص های ریختگی مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • نمودار فازی محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس" [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]
 • نمونه سازی سریع مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • نورد بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت‌دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم 2024 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 9-18]

ه

 • هدررفت مواد مدل استاندارد غیرخطی برای بهینه‌سازی مواد بار کوره‌های ذوب بوته‌ای و القایی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 107-118]