بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی و سیکل عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ریزساختار آهنرباهای ریختگی Fe-Cr-Co

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

2 استاد تمام گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

10.22034/frj.2020.222948.1115

چکیده

در پژوهش حاضر آلیاژهای با ترکیب اسمی Fe- 28Cr-15Co-1Si (A) و Fe- 32Cr-23Co-1Si (B) به روش ریخته‌گری تولید و به منظور کسب خواص مغناطیسی و تولید آهنرباهای دائم تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که خواص مغناطیسی آلیاژهای مورد بررسی در شرایط ریختگی و بعد از آنیل انحلالی بسیار پایین است اما بعد از اعمال عملیات حرارتی گرمامغناطیسی(TMT) خواص مغناطیسی به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد. وجود پیک جانبی در کنار پیک اصلی (110) بعد از عملیات TMT در الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) در تمامی آلیاژها وقوع استحاله تجزیه اسپینودال را در این مرحله اثبات می‌کند. در حین عملیات پیرسازی دو مرحله‌ای که در دماهای پایین‌تر از دمای عملیات TMT انجام می‌شود، ترکیب شیمیایی دو فاز اسپینودال 1α و 2α تغییر و منجر به افزایش اختلاف 1Jsα و 2Jsα شده و در نتیجه نیروی مغناطیس‌زدایی افزایش می‌یابد. همچنین نتایج بررسی‌ها نشان داد که خواص مغناطیسی کسب شده در آلیاژ A بعد از عملیات پیرسازی مرحله ای برابر T 63/0 Br = ، kAm-1 83/10 Hc = و kJm-3 67/6 (BH)max =و بالاتر از آلیاژ B است. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد که در آلیاژ B با درصد کروم بالاتر فاز غیرمغناطیسی سیگما تشکیل می‌شود که منجر به افت خواص مغناطیسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1399