تعداد شمارگان منتشر شده از تابستان 1396 تا تابستان 98: 9 شماره در سه دوره

تعداد مقالات منتشر شده: 54 مقاله تا تابستان 98 (6 مقاله در هر شماره)

نسبت تعداد مقالات پذیرش شده به مقالات دریافت شده: 54 درصد

متوسط طول زمان ارزیابی مقاله برای پذیرش: 3 ماه

 

 Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1399، صفحه 1-70 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359

ابر واژگان