تعداد شمارگان منتشر شده از تابستان 1396 تا تابستان 98: 9 شماره در سه دوره

تعداد مقالات منتشر شده: 54 مقاله تا تابستان 98 (6 مقاله در هر شماره)

نسبت تعداد مقالات پذیرش شده به مقالات دریافت شده: 54 درصد

متوسط طول زمان ارزیابی مقاله برای پذیرش: 3 ماه

 

 Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1398، صفحه 123-185 

2. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

صفحه 131-140

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


5. تاثیر عملیات سردکاری بر جوانسازی پره توربین گازی کارکرده از جنس IN738LC

صفحه 163-174

محسن سمیعی؛ یزدان شجری؛ سید حسین رضوی؛ زهراسادات سید رئوفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359