تعداد شمارگان منتشر شده از تابستان 1396 تا تابستان 98: 9 شماره در سه دوره

تعداد مقالات منتشر شده: 54 مقاله تا تابستان 98 (6 مقاله در هر شماره)

نسبت تعداد مقالات پذیرش شده به مقالات دریافت شده: 54 درصد

متوسط طول زمان ارزیابی مقاله برای پذیرش: 3 ماه

 

 Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، زمستان 1398، صفحه 187-259 

5. بررسی ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی منیزیم- نقره- سریم- زیرکونیم (‏QE22‎‏)‏

صفحه 237-245

10.22034/frj.2019.152201.1056

سید صدرا یوسفی بناب؛ حسین آقاجانی؛ سید رضا دامادی؛ گلناز ناصری آذری؛ میر سعید صفایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359

ابر واژگان