تعداد شمارگان منتشر شده از تابستان 1396 تا تابستان 98: 9 شماره در سه دوره

تعداد مقالات منتشر شده: 54 مقاله تا تابستان 98 (6 مقاله در هر شماره)

نسبت تعداد مقالات پذیرش شده به مقالات دریافت شده: 54 درصد

متوسط طول زمان ارزیابی مقاله برای پذیرش: 3 ماه

 

 Founding Research Journal


 

شماره جاری: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1399، صفحه 129-190 

2. اثر کربن بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ Haynes 25

صفحه 137-143

10.22034/frj.2020.245305.1126

محمدرضا زمانی؛ معصومه سیف اللهی؛ سید مهدی عباسی؛ آدلی آخوندزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2588-5367
شاپا الکترونیکی
2588-5359

ابر واژگان