طراحی بهینه حوضچه پای راهگاه بوسیله شبیه سازی کامپیوتری و آزمایش عملی

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/frj.2020.226556.1116

چکیده

: در این پژوهش طراحی حوضچه پای راهگاه در ریخته‌گری آلومینیوم 356A در قالب‌های ماسه-ای مورد بررسی قرار گرفت. عدم طراحی صحیح این قسمت از سیستم راهگاهی می‌تواند باعث ایجاد عیوبی چون ماسه شویی، حبس حبابهای گازی و بدام افتادن لایه‌‌های اکسیدی سطحی در مذاب گردد. در این تحقیق ابتدا طرحهای پیشنهادی در مراجع مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج بدست آمده طرح جدید سیفونی شکلی پیشنهاد گردید. جهت ارائه طرح بهینه از سعی و خطا روی طراحی و بررسی عملکرد توسط شبیه سازی کامپیوتری استفاده شد. در نهایت عملکرد طرح جدید توسط شبیه سازی کامپیوتری و آزمایش عملی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون عملی از یک قالب ماسه‌ای که یک وجه آن جهت تصویر برداری با شیشه شوک پذیر پوشانده شده است استفاده شد. الگوی پر شدن این قالب با مایع رنگی و مذاب آلومینیوم تصویربرداری گردید. بررسی نتایج شبیه‌سازی و آزمون عملی عملکرد مناسب طراحی پیشنهاد شده را تایید کرد. بعلاوه این بررسی نشان داد نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری و آزمایش عملی تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399