محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از الگوریتم "جارویس"

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری

10.22034/frj.2021.292120.1137

چکیده

نمودارهای فازی یکی از ابزارهای اصلی در طراحی آلیاژهای مهندسی هستند. محاسبه نمودارهای فازی با استفاده از ترمودینامیک محاسباتی در دهه های گذشته مورد توجه ویژه دانشمندان حوزه مواد بوده است. تلاشهای انجام شده در چند دهه گذشته، منجر به توسعه الگوریتمهای مختلفی جهت محاسبه نمودارهای فازی شده است. با این حال بسیاری از الگوریتمهای ارائه شده یا بسیار پیچیده هستند و یا در محاسبه نمودارهای فازی محدودیت هایی دارند. هزینه محاسباتی بالا، خطا در محاسبه نواحی شامل شکاف حلالیت و عدم توانایی در تفکیک تعادل شبیه پایدار از تعادل پایدار تنها بخشی از محدودیتهای الگوریتمهای موجود برای محاسبه نمودارهای فازی هستند. از این رو بهینه سازی الگوریتمهای موجود و یا توسعه الگوریتمهای جدید جهت محاسبه نمودارهای فازی همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. در تحقیق حاضر امکان استفاده از الگوریتم جارویس جهت محاسبه نمودارهای فازی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم جارویس یک الگوریتم شناخته شده در هندسه محاسباتی جهت محاسبه پوش محدب است. نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی می تواند به خوبی جهت محاسبه نمودارهای فازی مورد استفاده قرار گیرد. سادگی پیاده سازی و هزینه محاسباتی پایین از ویژگیهای الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات