بررسی تاثیر افزودنی های CeO2 و Hf به عنوان جوانه زا بر میکروساختار و سختی فولاد منگنزی آستنیتی Hadfield

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه صنایع و معادن ایران

10.22034/frj.2022.314453.1144

چکیده

فرآیند ریزدانه سازی با اعمال روش های عملیات حرارتی نمی تواند به طور موثری برای فولادهای تک فاز آستنیتی از جمله فولادهای هادفیلد به کار گرفته شود. بعلاوه دیگر روش های جوانه زنی مانند روش های ترمومکانیکی، انرژی، هزینه و پیامدهای زیست محیطی بیشتری به همراه دارند. در این مقاله عوامل جوانه زای مبتنی بر REM (Rare Earth Metals) و به طور خاص CeO2 و Hf به صورت as-cast و با مقادیر 0 ، 0.05 و 0.1 درصد وزنی CeO2 و همچنین 0 و 0.05 درصد وزنی Hf به یک فولاد ریختگی هادفیلد افزوده شد. نتایج نشان از تاثیر مقدار جوانه زا بر اندازه ی دانه های آستنیت، جدایش، خواص کششی و سختی این فولادها می دهد. تغییرات مقدار سختی در فولادهای جوانه زنی شده نسبت به فولاد پایه شاهد افزایش 80.95 درصدی در حالت as-cast است که این شاخصه با توجه به لزوم دارا بودن خواص بالای ضد سایش در این فولادها به شکل ویژه تری حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 بهمن 1400