تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی سیرجان، کرمان

10.22034/frj.2022.327195.1150

چکیده

منحنی سرمایش و تاثیر آن بر نتایج آزمایش کشش در سه روش ریخته گری رایج در ماسه 2CO (CSC) ،دوشابی با چسب حل شونده در آب مطابق روش کمبل (ABL) و با چسب رایج سیلیکات سدیم (DWS ) در این پژوهش مورد مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمایش کشش مقادیر σ_UTSو ε_f در ریخته گری در نمونه های CSC مقدار MPa 125 و 3% داشت. با به کار گیری روش DWS این مقادیر به MPa193 و 5/11% بهبود پیدا کردن و روش ABL آنها را تا حد MPa218 و 19% ارتقا داد. بر اساس شواهد بدست آمده از متالوگرافی اندازه SDAS های دندریت های -Alα را در روش CSC برابر m80μ، در DWS برابر m40μ و در ABL برابر m20μ بودند. روش دوشابی همراه با چسب حل شونده در آب، به دلیل ایجاد سرعت سرمایش ℃/s 2/1 در برابر ℃/s 17/0 در حالت DWS توانست اندازهSDAS را 50% بیش از حالت DWS بهبود دهد. این تغییر موجب شد مقدار ε_f به اندازه 65% نسبت به دیگر روش دوشابی ارتقا یابد ولی در پارامتر σUTS تنها 13% افزایش مشاهده شد. بر اساس پژوهش های پیشین، نتایج بهبود یافته کششی تنها به دندریت های α-Al که تحت تایر سرعت سرمایش هستند، نسبت داده می شد. نتایج حاصل از فرایند DWS حاکی از تاثیر عواملی بیشتر از دندریت ها در افزایش خواص مکانیکی بویژه σUTS در آلیاژ هایAl-Si دارد و خلا موجود در بررسی های پژوهش های پیشین را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401