بررسی اثر عوامل موثر بر خروج گاز از قالب در ریخته‌گری به روش توپر

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر-اصفهان

2 دانشگاه آزاد خمینی شهر

3 دانشگاه شهر کرد- مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

10.22034/frj.2018.114099.1019

چکیده

در تحقیق حاضر اثر متغیرها در خروج گاز از قالب در ریخته‌گری توپر آلیاژ آلومینیم A356 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از یک مدل فومی پلکانی با پنج ضخامت مختلف استفاده شد. متغیرها شامل پوشان در گرانروی‌های 15، 20 و 25 پاسکال ثانیه، ماسه با میانگین اندازه ذرات AFS  20، 50 و 80 و ارتعاش در زمان‌های 60، 90، 120 و 180 ثانیه بود که تاثیر این متغیرها بر عیوب ظاهری، تخلخل و زبری سطح مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم‌ترین عامل در پر نشدن قالب، حبس شدن گاز در قالب به فشردگی ماسه‌ها و یا افزایش ضخامت پوشان در اثر انتخاب نادرست اندازه ماسه و گرانروی پوشان بوده است. همچنین مشخص شد که زمان ارتعاش نیز بر میزان پر شدن قالب و زبری سطحی نمونه موثر است. کمترین مقدار عیوب ظاهری، پایین‌ترین درصد تخلخل (7/3 %) و زبری سطح (µm 18) مربوط به ترکیب گرانروی پوشان 20 پاسکال ثانیه به همراه اندازه ماسه AFS 50 با زمان ارتعاش 60 ثانیه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Effective Parameters on Gas Exhaust from the Mold in Lost Foam Casting Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Shahrokhian Dehkordi 1
  • Majid Karimian 2
  • Hassan Sharifi 3
  • Mehdi Moghimi Dehkordi 4
1 Young Researchers Club and the Elite Islamic Azad University of KhomeiniShahr, Esfahan, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Young Researchers Club and the Elite Islamic Azad University of KhomeiniShahr, Esfahan, Iran
3 shahrekord university
4 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The impact of the viscosity of the coating, sand grade, and vibration time was investigated on the exhaust of the gaseous products in the lost-foam casting of an A356 aluminum alloy. In this regard, a foam stepwise model with five different thicknesses was used. Three coatings of different viscosities (15, 20, and 25 Pas.sec), three grades of sand (20, 50, 80 AFS), and different vibration times (60, 90, 120, and 180 sec) were considered in the study. To analyze these parameters, their impact on the defects, porosities, and the surface roughness was evaluated. The results showed that the most important defects to be mentioned include being unable to completely fill the mold cavity, the increased porosity in the casting as a result of the excessively thick coating, and the compression of the sand (which blocks the porosities in the mold) due to the wrong choice of refractory coating, sand grade, and vibration time. A coating with a viscosity of 20 Pas.sec, along with 50 AFS grade sand, and a vibration time of 60 sec yielded the best result in terms of defects, porosity (3.7 %) and surface roughness (18 µm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • porosity
  • Lost foam casting
  • Vibration time
  • Grades of sand
  • Surface roughness
[1] Pramod S.L., Ravikirana, Prasada-Rao A.K., Murty B.S., Bakshi R., Effect of Sc addition and T6 aging treatment on the microstructure modification and mechanical properties of A356 alloy, Materials Science & Engineering A, 2016, 647, 438-450.

[2] Jiang W., Fan Z., Liu D., Liao D., Dong X., Zong X., Correlation of microstructure with mechanical properties and fracture behavior of A356-T6 aluminum alloy fabricated by expendable pattern shell casting with vacuum and low-pressure, gravity casting and lost foam casting, Materials Science & Engineering A, 2013, 560, 396-403.

]3[ آموری ج.، احمدی‌فر م.، کزازی م.، کاظمی س.، تولید و مشخصه‌یابی کامپوزیت A356 تقویت شده با نانو ذرات SiC تولید شده به روش ریخته‌گری گردابی، مهندسی مکانیک تربیت مدرس،1396، 16، (10) 335-342.

[4] Shroyer H.F., Cavity Less Casting, US Patent No. 2830343, 1985.

]5[ آقازاده س.، صمدی ا.، آقازاده ا.، تاثیر مقدارسیلیسیم بر درجه‌بندی ریزساختار آلیاژهای Al-Si ریخته‌شده به روش گریز از مرکز، پژوهشنامه ریخته‌گری، 1396، 1(2) 89-97.

[6] Chakherlou T.N., Mahdinia Y.V., Akbari A., Influence of lustrous carbon defects on the fatigue life of ductile iron castings using lost foam  process, Materials and Design, 2011, 32, 162–169.

[7] BoGtao X., ZiGtian F., WenGming J., XinGwang L., Qiang H.U., Microstructure and mechanical properties of ductile cast iron in lost foam casting with vibration, Journal of Iron and Steel Research, 2014, 21(11) 1049-1054.

[8] Wang L., Limodin N., Bartali A., Witz J.F., Buffiere J.Y., Charkaluk E., Influence of pores on crack initiation in monotonic tensile and cyclic loadings in lost foam casting A319 alloy by using 3D in-situ analysis, Materials Science & Engineering A, 2016, 673, 362–372.

]9[خدائی م.، ورهرام ن.، بررسی اثر دانسیته فوم و ضخامت پوشان بر الگوی جریان و برخی پارامترها در ریخته‌گری فومی، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1389، 4(1) 33-40.

 [10] Khodai M., Parvin N., Pressure measurement and some observation in lost foam casting, Journal of Materials Processing Technology, 2008, 206(3) 1–6.

[11] Kumar S., Kumar P., Shan H.S., Effect of evaporative pattern casting process parameters on the surface roughness of Al-7% Si alloy castings, Journal of Materials Processing Technology, 2007, 182, 615-623.

[12] Kumar S., Kumar P., Shan H.S., Parametric optimization of surface roughness castings produced by evaporative pattern casting process, Materials Letters, 2006, 60 3048-3053.

[13] Karimian M., Idris M.H, Ourdjini A., Muthu K., Effect of flask vibration time on casting integrity, surface penetration and coating inclusion in lost foam casting of AlSi alloy, AIP Conference Proceedings, 2011.

[14] Green J.J., Ramsay C.W. Askeland D.R., Formation of surface defects in gray iron lost foam castings, Transactions of the American Foundrymen's Society, 1998, 106, 339-347.

[15] Karimian M., Ourdijini A., Idris M.H, Chuan T., Jafari H., Process control of lost foam casting using slurry viscosity and dipping time, Journal of Sciences, 2011, 11(21) 3655-3658.

[16] Chen Y.F., Chen R.C., Hwang W.S., Mold-filling study in the epc process-mathematical model and flow characteristics, Transactions of the American Foundrymen's Society, 1997, 105, 459-464.

 [17] Francisco G.M., Oliveira C.A.S., Study of full-mold casting process for Al-Si hipoeuthetic alloys, Journal of Materials Processing Technology, 2006, 179, 196-201.

[18] Sands M., Shivkumar S., Influence of coating thickness and sand fineness on mold filling in the lost foam casting process, Journal of Material Science, 2003, 38, 667-673.