ریخته‎‫‎گری نیمه جامد رئوکست آلیاژ استحکام بالای ‏Al-5Cu-1Ag‎‏

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد، شرکت مهندسی دقیق فلز ایرانیان، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/frj.2018.119269.1023

چکیده

ترک گرم مهم‫ترین عیب ریختگی آلیاژ Al-5Cu-1Ag است. برای رفع این عیب از روش‫های نوین ریخته‫گری از جمله ‫ریخته‫گری نیمه‌جامد می‌توان استفاده نمود. در این پژوهش بعد از فرآیند آلیاژسازی، نمونه‫هایی به روش متداول و نیمه جامد ریخته‫گری شدند. این نمونه‫ها به مدت 18 ساعت در دمای 150 درجه سانتی‫گراد تحت فرآیند پیرسازی قرار گرفتند. مطالعات ریزساختاری به وسیله میکروسکوپ‫های نوری و الکترونی روبشی مجهز به EDS به منظور آنالیز عنصری و نرم‫افزار CLEMEX برای آنالیز تصویری انجام شد. خواص مکانیکی به وسیله سختی‌سنجی برینل و آزمون کشش مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه رفتار نیمه‌جامد و تعیین کسر جامد بهینه به وسیله نرم‌افزار Thermo Calc انجام گرفت. نتایج نشان داد که ساختار کاملا دندریتی در ریخته‌گری به روش متداول به ساختار 78 درصد کروی با قطر 48 میکرومتر در ریخته‫گری نیمه جامد تبدیل شد. سختی، استحکام کششی و ازدیاد طول نسبی به ترتیب به میزان‌های 50، 20 و 77 درصد افزایش یافتند. بر اساس نتایج مدل‫سازی ترمودینامیکی، 545 تا 612 درجه سانتیگراد بازه دمایی مناسب برای فرآیند رئوکستینگ این آلیاژ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semi-Solid Rheocasting of Al-5Cu-1Ag High Strength Alloy

نویسندگان [English]

  • Leila Abadi Marand 1
  • Seyyed Sadra Yousefi Bonab 1
  • Hossein Aghajani 2
  • Mir Saeed Safaei 3
  • Seyyed Reza Damadi 4
1 M.Sc., Materials Engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Materials Engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M.Sc., Daghigh Felez Iranian Co., Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Materials Engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The most important defect in casting of Al-5Cu-1Ag alloy is hot tear. To solve this ‎problem, using new ‎casting methods such as semi-solid casting process is in forth. In ‎this research after alloying process, ‎samples were casted via common direct casting (DC) ‎and semisolid casting (SC) methods. These samples ‎were aged for 18 hours at 150 °C. ‎Microstructural studies were performed by optical and scanning electron microscopes equipped by ‎EDS for ‎elemental analysis and image analyzing by CLEMEX software. ‎Mechanical ‎properties were investigated by the use of Brinell hardness and tensile ‎strength measurements results. ‎Study on semi-solid behavior and determination of ‎optimum solid fraction were performed by Thermo ‎Calc Software. Results show that the ‎dendritic structure in DC casted samples has changed to a 78% ‎spherical structure with ‎‎48 μm diameter in SC method. Thus, hardness, tensile strength and elongation ‎increased ‎up to 50%, 20 % and 77 %, respectively. According to thermodynamically modelling ‎results the ‎optimum temperature range for rheocasting of Al-5Cu-1Ag alloy is 545-612 ‎‎°C.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-5Cu-1Ag alloy
  • Hot tear
  • Rheocasting
  • Mechanical properties
  • Microstructure
 

[1] رنجبرپور ح.، نوروزی س.، حسینی‎پور س. ج.، تاثیر دمای ذوب‌ریزی و گرمایش مجدد بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ A390  در ریخته‌گری روی سطح شیب‌دار، پژوهش‌نامه ریخته‌گری، 1396، 1(1) 46-37.

[2] حمیدی ا.، ثقفیان لاریجانی ح.، بررسی ریزساختار و خواص سایشی نانوکامپوزیت A356/Al2O3 تولید شده به روش ریخته‌گری همزدنی، پژوهش‌نامه ریخته‌گری، 1396، 1(1) 59-68.

[3] Talamantes-Silva M.A., Rodriguez A., Talamantes-Silva J., Valtierra S., Colás R., Characterization of an Al-Cu cast alloy, Materials Characterization, 2008, 59(10) 1434-1439.

[4] Pan Q. Y., Apelian D., Hogan P., The continuous rheo-conversion process (CPR): optimization & industrial application, Metallurgical Science and Technology, 2006.

[5] Pan Q. Y., Arsenault M., Apelian D., Makhlouf M. M., SSM processing of AlB2 grain refined Al-Si alloys, American Foundry Society, 2004.

[6] Ivanchev L., Wilkins D., Govender G., Method and apparatus for Rheo-processing of semisolid metal alloys, Conference on Semi-Solid Processing of Alloys, 2004.

[7] Langlais J., Lemieux A., Kulunk B., Impact of the SEED processing parameters on the microstructure and resulting mechanical properties of A356 alloy Casting, American Foundry Society, 2006.

[8] Liu D., Atkinson H. V., Kapranos P., Jones H., Effect of heat treatment on properties of thixoformed high performance 2014 and 201 aluminium alloys, Journal of Materials Science, 2004, 39(1) 99−105.

[9] Dong H.B., Simulation of the Columnar-to-equiaxed transition in directionally solidified Al-Cu alloys, Acta Materialia, 2005, 53(3) 659-668.

[10] Spencer B.D., Mehrabani R., Flemings M.C., Rheological behavior of Sn-15pct Pb in the crystallization range, Metallurgical Transactions, 1972, 3 1925-1932.

[11] Blanco A., Azpilgain Z., Lozares J., Kapranos P., Hurtado I., Rheological characterization of A201 aluminum alloy, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20(9) 1638-1642.

[12] Flemings M. C., Behavior of metal alloys in the semisolid state, Metallurgical and Materials Transactions A, 1991, 22(5) 957−981.

[13] Masuku E. P., Rheocasting of Al-Cu alloy A201 with different silver contents, Solid State Phenomena, 2008, 141,151-156.

[14] Rosalie J. M., Bourgeois L., Silver segregation to θ′ (Al2Cu)–Al interfaces in Al–Cu–Ag alloys, Acta Materialia, 2012, 60(17) 6033-6041.