بررسی خواص مکانیکی ، خوردگی و ریزساختار نانو بیو کامپوزیت هیبریدی Mg/2 FA/0.3 GNPs(Wt%) تولید شده توسط ریخته گری دو مرحله ی همزن مکانیکی و باز ذوب تحت فشار آرگون

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Sabzevar, Razavi Khorasan,Iran

2 دانشجوی دکتری، مهندس مواد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه فناوری های نوین، سبزوار، ایران

10.22034/frj.2019.196562.1096

چکیده

نانو ‌بیو‌کامپوزیت هیبریدی با زمینه آلیاژ منیزیم Mg-0.5Ca-0.8Mn(Wt%) تقویت شده با 2درصد وزنی نانو ذرات فلوئور آپاتیت (FA)و 3/0 درصد وزنی نانو صفحات گرافن(GNPs) توسط فرآیند ریخته‌گری همزن مکانیکی تولید و به منظور از بین رفتن حفرات ناشی از ریخته‌گری تحت فرآیند جدید ریخته‌گری تحت فشار آرگون باز‌ذوب گردید. خواص مکانیکی از قبیل استحکام کششی توسط آزمون کشش و خواص خوردگی توسط آزمون الکتروشیمیایی، امپدانس و آزاد سازی هیدروژن در محلول شبیه‌سازی محیط بدن (Simulated Body Fluid, SBF) مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ریزساختاری شامل پراکنش ذرات تقویت کننده و اندازه‌ی دانه‌ها با کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترون روبشی مطالعه گردید. نتایج حاصله نشان می دهد استحکام کششی نهایی کامپوزیت 27 درصد بیشتر از آلیاژ پایه می‌باشد و جریان خوردگی کامپوزیت 60 درصد کاهش نسبت به آلیاژ پایه یافته است. بررسی‌های ریز ساختاری بیانگر کاهش اندازه دانه کامپوزیت (µm144/175) نسبت به آلیاژ پایه (µm 28/448) می‌باشد و تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی شکل‌گیری داربست گرافنی که دارای تاثیر مثبت در خواص مکانیکی و خوردگی می‌باشد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها