بررسی روش‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژ برنز آلومینیم-نیکل ‏C95500‎‏ ‏

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، بخش مهندسی متالورژی، دانشکده شهید مهاجر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، ایران ‏

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

10.22034/frj.2019.206679.1105

چکیده

در این مقاله اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار، سختی و میکروسختی آلیاژ برنز-آلومینیم-نیکل (C95500) بررسی شده است. آلیاژ در چرخه‌های دمایی متفاوتی شامل کوئینچ، نرماله، پیرسازی و آنیل، عملیات حرارتی شدند. ریزساختار نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری مجهز به آنالیز تصویر و الکترونی روبشی  و همچنین نرم افزار Image J جهت مشاهده درصد فازها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سختی آلیاژ عملیات حرارتی شده و هم‌چنین میکروسختی هر فاز و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و تأثیر فازها بر سختی کلی نمونه‌ها مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که نمونه ریختگی شامل فازهای ki، kii، kiii، kiv، α وβ است. عملیات حرارتی پیرسازی باعث به وجود آمدن فازهای k، کوئنچ باعث ایجاد فاز 'β هم‌چنین نرماله نیز باعث ایجاد فاز α ویدمنشتاتن خواهد بود. در نمونه‌های کوئینچ و سپس پیرسازی شده با افزایش فازهای سخت 'β و  (یا δ) همراه است، افزایش این دو فاز در آلیاژ باعث بهبود خواص سختی می‌شود. هم‌چنین حضور فاز سخت α ویدمنشتاتن در زمینه به‌شدت باعث افزایش سختی می‌شود.   

کلیدواژه‌ها