همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

محمد رزاقی

دبیر انجمن علمی ریخته گری ایران

info@irfs.ir
021-88824927
h-index: