تعیین فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در حین فرایند ذوب القایی آلیاژهای منگنز- نیکل

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

2 دکتری تخصصی، مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان- اصفهان

3 کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر.

10.22034/frj.2019.188516.1087

چکیده

در سال های اخیر آلیاژهای منگنز-نیکل با توجه به خواص مغناطیسی منحصربه‌فرد مورد مطالعه محققین بسیاری قرار گرفته‌اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر فشار محفظه بر فرایند تبخیر منگنز و تعیین فشارهای بحرانی و ممانعت کننده‌ی تبخیر و دما برای این عنصر در آلیاژهای منگنز- نیکل است. در این زمینه، آلیاژهای منگنز- نیکل در کوره‌ی ذوب القایی تحت خلأ، تحت اتمسفر آرگون با فشار مثبت ، ( 4/0، 6/0، 8/0، 1، 2، 5/2، 3، 4 و 5/4) ‌بار در دماهای1450،1550و 1650 درجه سانتی‌گراد ذوب شدند. برای شرایط فوق نرخ تبخیر محاسبه شد و با ترسیم نمودارهای نرخ تبخیر با فشار، میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز مشخص گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد، برای تبخیر منگنز در آلیاژهای منگنز- نیکل، فشار 1 بار، فشار بحرانی و فشار 3 بار، فشار ممانعت کننده است. همچنین مشخص شد که افزایش دمای ذوب، باعث افزایش نرخ تبخیر می‌شود اما میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در آلیاژها بدون تغییر باقی می‌مانند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of critical pressure and inhibit pressure for manganese evaporation during the induction melting process of manganese-nickel alloys

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • morteza hadi 2
  • hadi karimi 3
1 Materials engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr
2 Ph.D., Materials Engineering and Metallurgy, Golpayegan Engineering Faculty, Isfahan
3 Materials engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr.
چکیده [English]

In recent years, manganese-nickel alloys have been studied by many researchers due to the unique magnetic properties. The purpose of this study was to investigate the effect of pressure of the compartment on the manganese evaporation process and to determine critical and inhibit pressures and temperature for this element in manganese-nickel alloys. In this regard, manganese-nickel alloys in a vacuum induced melting furnace, under the atmosphere of argon (0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 2.5, 3, 4, and 4.5) melted at temperatures of 1450.1550 and 1650 degrees Celsius. For the above conditions, the rate of evaporation was calculated and plotted by plotting evaporation rate graphs with pressure, critical pressure and inhibit pressure for manganese evaporation. The results of this study showed that for manganese evaporation in manganese-nickel alloys, pressure 1 bar, critical pressure and pressure 3 bar, inhibit pressure. It was also found that the increase in melting temperature caused an increase in the evaporation rate, but the critical pressure and inhibit pressure remained unchanged for manganese evaporation in the alloys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manganese-nickel alloys
  • evaporation
  • critical pressures
  • inhibit pressures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 تیر 1398