بررسی تاثیر فوق ذوب بر رفتار انجمادی کامپوزیت درجا ‏Al-Mg2Si‏ به روش آنالیز حرارتی

نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.2019.208458.1107

چکیده

مروزه کامپوزیت‌های درجا Al-Mg2Si به دلیل چگالی کم، استحکام ویژه زیاد، مقاومت به سایش و پایداری حرارتی خوب، مورد توجه صنایعی ازجمله خودروسازی و هوافضا قرارگرفته‌اند. در این تحقیق، به بررسی اثر فوق ذوب بر مشخصه‌های انجمادی کامپوزیت درجا Al-20%Mg2Si، از طریق آنالیز حرارتی منحنی‌های سرد شدن پرداخته شده است. بدین منظور منحنی‌های آنالیز حرارتی این کامپوزیت در سه دمای فوق ذوب 750، 800 و 850 درجه سانتی‌گراد رسم شده و تأثیر فوق ذوب بر مشخصه‌های انجمادی این کامپوزیت بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات دمای فوق ذوب بر مشخصه­های جوانه‌زنی و رشد فاز مقاوم‌ساز Mg2Si و مشخصه‌های واکنش یوتکتیک تأثیرگذار است. به‌گونه‌ای که افزایش دمای فوق ذوب از °C750 به °C850، موجب افزایش دمای جوانه­زنی فاز مقاوم‌ساز Mg2Si، از°C 6/687 به °C 2/690، افزایش دامنه انجماد به میزان °C 4/22 و کاهش دمای رشد واکنش یوتکتیک دوتایی به میزان °C 7/3 می‌شود. با افزایش دمای فوق ذوب، اندازه فاز مقاوم‌ساز Mg2Si، 16درصد کاهش یافته و توزیع آن‌ها در ساختار کامپوزیت یکنواخت‌تر می‌شود که این امر می‌تواند منجر به بهبود خواص مکانیکی شود.

کلیدواژه‌ها