دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1398، صفحه 123-185 
2. بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید

صفحه 131-140

نادر طاهری باغ؛ مهدی دیواندری؛ محمد شاهمیری؛ مهدی اکبری فر


5. تاثیر عملیات سردکاری بر جوانسازی پره توربین گازی کارکرده از جنس IN738LC

صفحه 163-174

محسن سمیعی؛ یزدان شجری؛ سید حسین رضوی؛ زهراسادات سید رئوفی