دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-132