مروری بر فرایند ریخته گری دقیق در صنایع هنری و زیورآلات

نوع مقاله : مقاله علمی مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏

10.22034/frj.2022.328830.1151

چکیده

فرآیند ریخته گری دقیق، روشی قابل اطمینان برای تولید اشکال پیچیده و ظریف، با کیفیت سطحی مناسب و دقت ابعادی بالا است. بزرگ‌ترین مزیت ریخته‌گری دقیق امکان تولید انواع گسترده‌ای از محصولات صنایع مختلف است و‌ اجسام غیرقابل ماشین کاری را می توان به همان شکل از پیش تعیین شده ریخته گری کرد، به طوری که قطعه نهایی عموما نیازی به جوشکاری و مونتاژ کردن ندارد و درنتیجه باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می شود. این روش در دوران باستان به منظور تولید اسلحه، جواهرات و مجسمههای هنری استفاده میشد. پس از گذشت قرنها، این تکنولوژی پیشرفت کرده و در ریختهگری انواع آثار هنری، قطعات صنعتی و تولید پرههای توربین به کار میرود. مقاله حاضر، مروری بر به کارگیری فرآیند ریختهگری دقیق در تولید قطعات هنری است. در این مقاله تاریخچه‌ ریخته گری دقیق، خصوصیات موم مدل، چسب، مواد افزودنی و پرکنندهها، روند ساخت پوسته های سرامیکی برای آلیاژهای غیرآهنی، مقایسه موم زدایی با دو روش ماکرویو و اتوکلاو، ذوب ریزی و عملیات نهایی، روش پرینت سه بعدی برای ساخت مدل و نهایتا شبیه سازی‌های مورد استفاده برای پیش بینی عیوب و بهینه سازی مدل به طور مجزا مرور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Beeley P. R., Smart R. F., Investment casting, Institute of Materials London, 1995.
[2] Twarog D., Barron B., Warren R., Helmer J., Klemp T., Ray E., Handbook on the investment casting process, American Foundrymen’s Society Inc., USA, 1993.
[3] Barnett S., Investment Casting--the Multi-Process Technology, Foundry Trade J. Int., 11, 1988, 33.
[4] Clegg A. J., Precision casting processes, Pergamon, 1991.
[5] Yodice A., Freeze process cuts casting costs, advanced materials & processes, 155, 1999, 35-36.
[6] Eddy W., Barbero R., Dieters W., Esarey B., L., Frey J., Gros Hall J., Hockin J., Nelligan P., Powell R., Investment casting, Metals Handbook, American Society for Metals, 1974, 237-261.
[7] Kalpakjian S., Schmid S., Kok C., Manufacturing Processesfor Engineering Materials, in, Pearson Education India, 2008.
[8] Taylor P., An illustrated history of lost wax casting, in:  Proceedings of the 17th Annual BICTA Conference, 1983.
[9] Hunt L. B., The long history of lost wax casting - Over five thousand years of art and craftsmanship, 1980, Gold Bulletin, 13(2), 63–79.
[10] Hunt L., The long history of lost wax casting, Gold bulletin, 13, 1980, 63-79.
[11] Kotzin E. L., Metalcasting & molding processes, American Foundrymen's Society, 1981.
[12] Ravi B., Datta G. L., February. Metal Casting–Back to Future, In 52nd Indian Foundry Congress, 2004.
[13] Craig R., J. Eick, and F. Peyton, Properties of natural waxes used in dentistry, Journal of Dental Research, 1965. 44(6): p. 1308-1316.
[14] Solomon P., Disposable pattern, composition for investment casting, 1975, Google Patents.
[15] Horton R. A., Investment Casting. American Society for Metals. Ohio, 1987: p. 253–269.
[16] Taşcıoğlu S., Akar N., Conversion of an investment casting sprue wax to a pattern wax by chemical agents. Materials and Manufacturing Processes, 2000. 18(5): p. 753-768.
[17] Borcherding A., Luck T., Application of plant proteins as thermoplastics, in Plant Proteins from European Crops. 1998, Springer. p. 313-318.
[18] Taşcıoğlu S., Akar N., A novel alternative to the additives in investment casting pattern wax compositions, Materials & design, 2003, 24(8): p. 693-698.
[19] Singh B., Kumar P., Mishra B., Experimental investigation of wax blends in investment casting process, Indian Foundry Journal, 2006, 52(3): p. 29-36.
[20] Shen Y. et al., Comparison of the results for semisolid and plastic injection molding process, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2002, 29(1): p. 97-105.
[21] Jones S., Yuan C., Advances in shell moulding for investment casting, Journal of Materials Processing Technology, 2003, 135(2-3): p. 258-265.
[22] Jones S., Improved sol based ceramic moulds for use in investment casting, 1993, University of Birmingham.
[23] Jones S., Leyland S., The use of conductivity as a means of assessing the extent of wet back in an investment casting mould, in Proceedings of 22nd BICTA Conference on Investment Casting, 1995.
[24] Jones S., Marquis P., Role of silica binders in investment casting. British ceramic transactions, 1995, 94(2): p. 68-73.
[25] Yuan C., Jones S., Investigation of fibre modified ceramic moulds for investment casting, Journal of the European Ceramic Society, 2003, 23(3): p. 399-407.
[26] Doles R. S., Viers D. S., Filler component for investment casting slurries. 2009, Google Patents.
[27] Jiang W. et al., A new shell casting process based on expendable pattern with vacuum and low-pressure casting for aluminum and magnesium alloys, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, 51(1-4): p. 25-34.
[28] Jia Q., Cui Y., Yang R., A study of two refractories as mould materials for investment casting TiAl based alloys. Journal of Materials Science, 2006, 41(10): p. 3045-3049.
[29] Znamenski L., Application of a hydrolyzed ethyl silicate in investment casting. RF Patent, 1997, 2088367.
[30] Ospennikova O., Pikulina L., Antipin L., Application of a hydrolyzed ethyl silicate in investment casting, Inorganic Materials, 2010, 46(5): p. 563-564.
[31] Bleier H., Kukla C., Quality in the production of wax patterns, Foundry Trade Journal, 2002, 25(2): p. 20-22.
[32] Foster G. H., Method and apparatus for removing wax from casting mold, 1994, Google Patents.
[33] Brum F. J. et al., Microwave dewaxing applied to the investment casting process, Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209(7): p. 3166-3171.
[34] Jovanović M. T. et al., Microstructure and mechanical properties of precision cast TiAl turbocharger wheel. Journal of Materials Processing Technology, 2005, 167(1): p. 14-21.
[35] Batllo F., Method of improving the removal of investment casting shells, U.S. Patent Application No. 10/337,799, 2003.
[36] Batllo F., Viers D., Mosher J., Method of improving the removal of investment casting shells, 2006, Google Patents.
[37] P. Meyers, Holmes L., “Technical Studies of Ancient Chinese Bronzes: Some Observations,” The Great Bronze Age of China, A Symposium, ed. George Kuwayama (Los Angeles County Museum of Art), 1983.
[38] Rajkolhe R., Khan J. G., Defects, causes and their remedies in casting process: a review, Int. J. Res. Adv. Technol. 2 (3), 2014, 523–531
[39] Sias F. R., Lost-Wax Casting. Old, New, and Inexpensive Methods, Woodsmere Press Pendleton, South Caroline, 2005.
[40] Theophilus Presbyter, On Divers Arts, Dover, New York, 1979.
[41] Ashbee C. R., The Treatises of Benvenuto Cellini on Goldsmithing and Sculpture, Dover, New York, 1967.
[42] Feinberg W., Lost-wax casting, in: Lost-Wax Casting: A Practitioners Manual, Practical Action Publishing, Rugby, United Kingdom, 1983, pp. 1–74.
[43] Fidanza G. B., Le forme del bronzo: ricostruzione della fusione a cera persa con tecnica indiretta in età moderna (da un crocifisso di Gian Lorenzo Bernini edErcole Ferrata), Fabriano, Ancona, 2005.
[44] Morigi G., Fusione a cera persa con tecnica indiretta, Comune Assessorato alla cultura, Bologna, 1991.
[45] Giuffredi A., Formatura e fonderia, guida ai processi di lavorazione, Alinea Editrice s.r.l, Firenze, 2010
[46] Rao P. N., Manufacturing Technology: Foundry, Forming and Welding, Tata McGraw-Hill, New York, 1999.
[47] Brown J. R., Foseco Foundryman’s Handbook, Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2000
[48] Zhang X. J., Tong K. K., Chan R., Tan M., Gold jewellery casting: Technology design and defects elimination. Journal of Materials Processing Tech., 1995, 48(1–4), 603–609.
[49] Fischer-Bühner J., Basso A., Poliero M., Metallurgy and processing of coloured gold intermetallics - Part II: Investment casting and related alloy design. Gold Bulletin, 2010, 43(1), 11–20
[50] Hughes R., Artificial Patination. In: T. Drayman-Weisser, ed.Dialogue/89 – The Conservation of Bronze Sculpture in theOutdoor Environment: A Dialogue Among Conservators, Curators, Environmental Scientists, and Corrosion Engineers.Houston: NACE, 1992, pp. 231–43
[51] Hughes R., Rowe M., The Colouring, Bronzing andPatination of Metals. London: Crafts Council
[52] Ravi B., Datta G. L., Metal Casting : Back to Future. 52nd Indian Foundry Congress, Hyderabad, February 2004, February, 1–11.
[53] Fischer-Bühner J., Basso A., Poliero M., Metallurgy and processing of coloured gold intermetallics - Part II: Investment casting and related alloy design. Gold Bulletin, 2010, 43(1), 11–20
[54] Chua C. K., Leong K. F., Rapid Prototyping: principles and applications inmanufacturing, John. Wiley & Sons, 1st Edition, Chapter 6, 2000.
[55] Karapatis N. P., Griethuysen J. P. S., Van and Glardon R., Direct rapid tooling: a review ofcurrent research, Prototyping Journal, Vol. 4, 1998, 77-89.
[56] Dimitrov D., Schreve W., Beer N., Advances in three dimensional printing – state of the art and future perspectives, Rapid Prototyping Journal, Vol. 12, 2006, 136-147.
[57] Terry W., Future potential of rapid prototyping and manufacturing around the world, Rapid Prototyping Journal, Vol. 1, 1995, 4–10.
[58] Jurrens Kevin K., Standards for the rapid prototyping industry, Rapid Prototyping Journal, Vol. 5, 1999, 169-178.
[59] Dickens P. M., Stangroom R., Greul M., Holmer B., Hon K. K. B., Hovtun R., Neumann R., Noeken S., Wimpenny D., Conversion of RP models to investment castings, RapidPrototyping Journal, Vol. 1, 1995, 4-11.
[60] Jacobs P. F., Rapid prototyping & manufacturing, fundamentals of stereolithography.SME, New York, 1992.
[61] Kruth J. P., Mercelis P., Van Vaerenbergh J., Binding mechanisms in selective lasersintering and selective laser melting. Rapid Prototyp J, 2005, 11(1):26–36
[62] Stevens M.J., Covas J. A., Extruder principles and operation, 2nd edn. Springer, Dordrecht, 494, 1995.
[63] Le H. P., Progress and trends in ink-jet printing technology. J Imaging Sci Technol, 1998, 42(1):49–62
[64] Sachs E. M., Cima M. J., Williams P., Brancazio D., Cornie J., Three-dimensional printing: rapid tooling and prototypes directly from a CAD model. J Eng Ind 114:481–488, 1992.
[65] House M. A. et al., Rapid laser forming of titanium near shape articles: LaserCast. In: Proceedings of the solid freeform fabrication symposium, Austin, TX, p 239, 1996.
[66] Wimpenny D. I., Bryden B., Pashby I. R., Rapid laminated tooling. J Mater Process Technol138:214, 2003.
[67] Stucker B., Rosen D., Gibson I., Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Second Edition.
[68] Olfe D. B., Computer Graphics for Design: from Algorithms to AutoCAD, New Jersey: PrenticeHall, 1995.
[69] Zeid I., CAD/CAM Theory and Practice, New York: McGraw Hill, 1991.
[70] Rogers D. F., An Introduction to NURBS: with Historical Perspective, San Francisco: Morgan Kaufmann, 2001.
[71] Kai C. C., Gay R., "CAD/CAM/CAE for ring design and manufacture," Computer-Aided Engineering Journal, vol. February, pp. 13-24, 1991.
[72] Catia. Virtual Design for Product Excellence Software. http://www.3ds.com/products/catia[Online].
[73] Rhinoceros software. NURBS modeling for Windows. http://www.rhino3d.com/ [Online].
[74] SolidWorks. 3D CAD Design Software http://www.solidworks.com/ [Online].
[75] AutoCAD. 2D and 3D CAD Design and Documentation Software http://usa.autodesk.com/autocad/ [Online].
[76] JewelCAD. CAD/CAM for Jewellery Design Software. http://www.jcadcam.com/ [Online].
[77] RhinoJewel. The Software for Creators of Jewels. http://www.rhinojewel.com/en/ [Online].
[78] ArtCAM JewelSmith. The Complete Software Solution for Jewelry Design and Manufacture. http://www.artcamjewelsmith.com/ [Online].
[79] Matrix3D. Jewelry Design Software. http://www.gemvision.com/html/products/matrix/ matrix.html [Online].
[80] SoluTech 3D. The Next Generation CAD Jewelry Program. http://www.3djdi.com/products.aspx?product_id=11 [Online]
[81] Wannarumon S., E. Bohez L. J., Rapid prototyping and tooling technology in jewelry CAD systems, Computer-Aided Design & Applications, vol. 1, pp. 569-575, 2004.
[82] Wannarumon S., An aesthetics driven approach to jewelry design, Computer-Aided Design & Applications, vol. 7, pp. 489-503, 2010.
[83] Actis Grande M., Porta L., Tiberto D., Computer simulation of the investment casting process: widening of the filling step, in Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 2007, pp. 1-16.
[84] Grande M. A., Wannarumon S., Numerical simulation of investment casting of gold jewelry: experiments and validations, World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 55, pp. 82-87, 2009.
[85] Wikipedia web site, “Computational fluid dynamics”. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics Retrieved 27 October 2008
[86] Fischer-Büehner J., Computer simulation of investment casting, in Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 2006, pp.193-216
[87] Wannarumon, S., Grande, M. A., Casting A. G. I., Comparisons of Computer Fluid Dynamic Software Programs applied to Jewelry Investment Casting Process. Engineering and Technology, November 2014, 88–95.
[88] Wannarumon, S., Reviews of Computer-Aided Technologies for Jewelry Design and Casting, 2011.