بررسی تأثیر عوامل انجمادی بر ویژگی های ریزساختاری و سختی آلیاژ آلومینیم- آهن تولید شده با فرآیند انجماد جهت دار در کوره بریجمن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی مواد و متالورزی - دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تولید کامپوزیت در جا زمینه آلومینیم و تقویت شده با ترکیبات بین فلزی حاوی آهن است. در این راستا، بررسی ریزساختار حاصل از انجماد جهت‌دار آلیاژ هیپویوتکتیک Al-1.0%wt.Fe در کوره بریجمن و نحوه تأثیر عوامل انجمادی نظیر سرعت انجماد (RL) و سرعت سرد کردن (T ̇) بر آن در حین فرآیند انجماد جهت‌دار صورت گرفت. فرآیند انجماد جهت‌دار با استفاده از کوره بریجمن مجهز به سیستم مبرد با سرعت‌های بیرون‌کشی به ترتیب 1، 5 و 10 میلی‌متر بر دقیقه و دبی آبگرد 1 و 2 لیتر بر دقیقه بر روی آلیاژ مورد نظر انجام گرفت. از میکروسکوپ نوری و الکترونی برای مطالعه و بررسی ریزساختار استفاده شد. ریزساختار نمونه‌های انجماد جهت‌دار یافته دارای ساختار سلولی با دیواره‌ای از جنس ترکیبات بین‌فلزی غنی از آهن بود. برای شناسایی این فازهای بین فلزی از آزمایش طیف‌سنجی پخش انرژی (EDS) استفاده شد. فواصل سلولی در مقاطع معینی از مبرد محاسبه و تغییرات آن نسبت به فاصله از مبرد و سرعت انجماد رسم شد. ریزسختی‌سنجی بر روی مقاطع عرضی انجام گرفت و میانگین آن برای هر مقطع محاسبه و پروفیل ریزسختی برای هر سه سرعت انجماد و هر دو دبی آبگرد اعمال شده بر حسب فاصله سلولی رسم گردید. نتایج حاکی از آن است که کاهش فاصله سلولی منجر به افزایش ریزسختی آلیاژ Al-1.0%wtFe می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Allen C., Oreilly K., Cantor B., Evans P., Intermetallic phase selection in 1XXX Al alloys, Progress in Materials Science, 1998, 43(2) 89-170.
[2] Burden M., Jones H., A metallographic study of the effect of more rapid freezing on the cast structure of aluminum-iron alloys, Metallography, 1970, 3(3) 307-326.
[3] Mondolfo L. F., Structure and Properties of Aluminum Alloys, Metallurgiya, Moscow, 1979.
[4] Young R., Clyne T., An Al3Fe intermetallic phase formed during controlled solidification, Scripta Metallurgica, 1986, 11(1) 1211-1215.
[5] Chen X.G., Growth mechanisms of intermetallic phases in DC cast AA 1 XXX alloys (direct-chill), Light Metals, 1998, 1071-1076.
[6] Goulart P.R., Cruz K.S., Spinelli J.E., Ferreira I.L., Cheung N., Garcia A., Cellular growth during transient directional solidification of hypoeutectic Al–Fe alloys, Journal of Alloys and Compounds, 2009, 470(1) 589-599.
[7] Campbell J., Castings, Butterworth-Heinemann, 2003.
[8] Gündüz M., Kaya H., Cadırlı E., Maraşlı N., Keşlioğlu K, Saatçi B., Effect of solidification processing parameters on the cellular spacings in the Al–0.1%wtTi and Al–0.5%wtTi alloys, Journal of Alloys and Compounds, 2007, 439(1) 114-127.
[9] Rosa D.M., Spinelli J.E., Ferreira I.L., Garcia A., Cellular/dendritic transition and microstructure evolution during transient directional solidification of Pb-Sn alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 2008, 39(9) 2161-2174.
[10] Rocha O.L., Siqueira C.A., Garcia A., Cellular spacings in unsteady-state directionally solidified Sn–Pb alloys, Materials Science and Engineering A, 2003, 361(1) 111-118.
[11] Thomas T.R., Cama H., Evans P., Hunt J., editors, A study of the phases found in Al rich Al-Fe alloys, Proceedings of the 4th Decennial International Conference on Solidification Processing, 1997.
[12] اصغرزاده پ.، بررسی عوامل انجمادی بر مشخصات ریزساختار در انجماد جهت‌دار آلیاژ Al-Ni، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394.
[13] قنبری حقیقی م.، شبیه‌سازی عددی و فیزیکی فرآیند انجماد جهت‌دار به روش بریجمن به منظور رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.
[14] شادفر ف.، بررسی تأثیر پارامترهای انجمادی بر مشخصات ریزساختاری در انجماد جهت‌دار آلیاژ Al-Cu، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.
[15] Silva B.L., Garcia A., Spinelli J.E., The effects of microstructure and intermetallic phases of directionally solidified Al–Fe alloys on microhardness, Materials Letters, 2012, 89, 291-295.
[16] Goulart P.R., Lazarine V.B., Leal C.V., Spinelli J.E., Cheung N., Garcia A., Investigation of intermetallics in hypoeutectic Al–Fe alloys by dissolution of the Al matrix, Intermetallics, 2009, 17(9) 753-761.
[17] Goulart P., Spinelli J., Cheung N., Mangelinck-Nöel N, Garcia A., Al–Fe hypoeutectic alloys directionally solidified under steady-state and unsteady-state conditions, Journal of Alloys and Compounds, 2010, 504(1) 205-210.
[18] Cadirli E., Gündüz M., The dependence of lamellar spacing on growth rate and temperature gradient in the lead–tin eutectic alloy, Journal of Materials Processing Technology, 2000, 97(1) 74-81.
[19] Dong L., Jones H., The dependence of growth temperature on growth velocity for primary Al3Fe in steady state solidification of hypereutectic Al-Fe alloys, Scripta Metallurgica et Materialia, 1991, 25(12) 2855-2859.
[20] Coriell S.R., McFadden G.B., Sekerka R.F., Cellular Growth during directional solidification, Annual Review of Materials Science, 1985, 15(1) 119-145.
[21] Kaya H., Cadırlı E, Böyük U., Marasl N., Variation of microindentation hardness with solidification and microstructure parameters in the Al based alloys, Applied Surface Science, 2008, 255(5) 3071-3078.
[22] Kaya H., Gündüz M., Çadırlı E., Marasl N., Dependency of microindentation hardness on solidification processing parameters and cellular spacing in the directionally solidified Al based alloys, Journal of Alloys and Compounds, 2009, 478(1) 281-286.