سرسخن : رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته گری ایران

سخن سردبیر

نویسنده

رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته گری ایران

چکیده

پویندگان و پژوهندگان عرصه دانش، فناوری و تولید در ریخته‌گری، گروه‌های وسیعی از استادان، مهندسان، تولیدکنندگان، کارآفرینان، دانشجویان و مدیرانی هستند که با وجود وحدت نظر در پیش‌برد علمی و صنعتی کشور، نیازها و خواسته‌های علمی و فنی متفاوت و پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی مختلفی دارند. پاسخ‌گویی به تمامی آن‌ها در یک نشریه و با حفظ اعتبار ارزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر نیست.
جامعه ریخته‌گران ایران با آگاهی بر دامنه خواسته‌ها و پایگاه‌ها، از سال‌ها پیش تصمیم داشت که با انتشار یک نشریه پژوهشی جدا از فصل‌نامه ریخته‌گری، زمینه انتشار مستقل نوآوری‌های علمی-پژوهشی و تولیدهای علمی محققان کشور را فراهم سازد تا هم‌زمان با تغییرات پایه‌ای در فصل‌نامه ریخته‌گری، زمینه‌های متفاوت ترویج و توسعه علم و فناوری ریخته‌گری و نیازهای همه جانبه صنعت و دانشگاه را فراهم سازد.
بدیهی است، انتشار دو نشریه علاوه بر کسب مجوزهای لازم از کمیسیون نشریات (که خود فرآیندی طولانی است) نیازمند برنامه‌ریزی، تامین هزینه‌ها، آموزش نیروی اجرایی و جلب همکاری استادان و پیشگامان صنعت ریخته‌گری است که باید در زمان آماده شود.
اینک پژوهش‌نامه ریخته‌گری با اعتبار علمی- پژوهشی، پیش روی شما است، بر این باور هستیم که با تجربه‌های 37 سال انتشار فصل‌نامه در انجمن علمی ریخته‌گری ایران، پژوهشنامه ریخته‌گری می‌تواند پایگاهی مطمئن و قابل اعتماد برای انتشار نوآوری‌های علمی و صنعتی و یافته‌های پژوهش‌های اصیل بنیادی و کاربردی محققان داخل و خارج کشور و ارجاع به آن‌ها باشد.
هر یک از اعضای هیئت تحریریه علاوه بر مسئولیت مشترک در جذب، انتخاب و داوری مقالات، دبیری تخصصی بخش‌هایی از شاخه‌های ریخته‌گری نظیر فولاد، چدن، آلومینیم، انجماد، فرآیندهای تولید و ......... را برعهده دارند تا بدینسان، ساختار ویژه، سردبیری و دبیران یک پژوهشنامه با گستره تحقیقاتی پردامنه را جامعیت بخشند.
تداوم انتشار پژوهشنامه ریخته‌گری نیازمند حمایت‌های گسترده علمی، فنی، نقد و پیشنهاد تمامی کوشندگان علم و فناوری ریخته‌گری در ایران و جهان است.

کلیدواژه‌ها