تاثیر دما و زمان عملیات آستمپرینگ بر ریزساختار و سختی فولاد بینیتی سیلیسیم‌دار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.2018.106311.1010

چکیده

در این تحقیق، تاثیر زمان و دمای عملیات حرارتی آستمپرینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد پرسیلیسم مورد بررسی قرار گرفت. آلیاژ مذکور در کوره القایی فرکانس متوسط با ظرفیت 20 کیلوگرم و در قالب وای بلوک ریخته‌گری شد. قطعات پس از برش به مدت 2 ساعت در دمای 1150 درجه سانتیگراد آستنیته شده و در دو دمای 250 و 300 درجه سانتیگراد و در پنج زمان مختلف بین 2 تا 72 ساعت تحت عملیات حرارتی آستمپرینگ قرار گرفت. مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدان و میکروسکوپ نوری بررسی شد. نتایج ساختاری بدست آمده نشان‌دهنده وجود لایه‌های فریت بینیتی نانومتری و آستنیت باقی‌مانده بین آن‌ها بود. همچنین با افزایش زمان عملیات آستمپرینگ، به میزان فریت بینیتی اضافه شد. میزان فریت بینیتی در نمونه‌ی آستمپر شده در 250 درجه سانتیگراد برابر 84 درصد بود و در بیشترین حالت به حدود 91 درصد رسید. بیشترین سختی در این دما و زمان 72 ساعت، برابر 611 ویکرز بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Caballero F., Miller M.K., Garcia-Mateo C., Capdevila C., De Andrés C.G., Phase transformation theory: a powerful tool for the design of advanced steels, Journal of Metals, 2008, 60(12) 16-21.
[2]  Hanzaki A.Z., PD H., Yue S., The influence of bainite on retained austenite characteristics in Si-Mn TRIP steels, ISIJ international, 1995, 35(1) 79-85.
[3]  Sugimoto K.I., Usui N., Kobayashi M., Hashimoto S.I., Effects of volume fraction and stability of retained austenite on ductility of TRIP-aided dual-phase steels, ISIJ international, 1992, 32(12) 1311-1318.
[4] Qian L., Zhou Q., Zhang F., Meng J., Zhang M., Tian Y., Microstructure and mechanical properties of a low carbon carbide-free bainitic steel co-alloyed with Al and Si, Materials & Design, 2012, 39, 264-268.
[5] Caballero F.G., Miller M.K., Babu S.S., Garcia-Mateo C., Atomic scale observations of bainite transformation in a high carbon high silicon steel, Acta Materialia, 2007, 55(1) 381-390.
[6] Soliman M., Palkowski H., Ultra-fine bainite structure in hypo-eutectoid steels, ISIJ international, 2007, 47(12) 1703-1710.
[7]  گلعذار م.، اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها, انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ دوم، 1379.
[8] Bhadeshia H.K.D.H., Christian J., Bainite in steels, Metallurgical transactions A, 1990, 21(3) 767-797,.
[9] Bhadeshia H.K.D.H., Garcia-Mateo C., Brown P., Bainite steel and methods of manufacture thereof, ed: Google Patents, 2015.
[10] Porter D.A., Easterling K.E., Sherif M., Phase Transformations in Metals and Alloys, (Revised Reprint), CRC press, 2009.
[11] Caballero F., Garcia-Mateo C., The Processing of Nanocrystalline Steels by Solid Reaction, Chapter 4 in Nanostructured Metals and Alloys, Woodhead Publishing Series in Metals and Surface, 2011, 85-117.
[12]https://www.phasetrans.msm.cam.ac.uk/map/steel/programs/mucg83.html
 [13] ASM Handbook "Properties and Selection: Irons, Steels, and High-performance Alloys", ASM International, 2001.
[14] Matsuda H., Bhadeshia H.K., Kinetics of the bainite transformation, in Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2004, 460(2046) 1707-1722:
[15] Singh S., Bhadeshia H., Estimation of bainite plate-thickness in low-alloy steels, Materials Science and Engineering: A, 1998, 245(1) 72-79.
[16] Garcia-Mateo C., Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H.,, Development of hard bainite, ISIJ international, 2003, 43(8) 1238-1243.
[17] Garcia-Mateo C., Caballero F.G., Sourmail T., Kuntz M., Cornide J., Smanio V., Elvira R., Tensile behaviour of a nanocrystalline bainitic steel containing 3wt% silicon, Materials Science and Engineering: A, 2012, 549, 185-192.
[18] Garcia-Mateo C., Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H., Acceleration of low-temperature bainite, ISIJ international, 2003, 43(11) 1821-1825.