تولید و مشخصه‎یابی لحیم نرم نانوکامپوزیتی بدون سرب SAC-XAl به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ریخته گری، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

10.22034/frj.2018.121022.1032

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تولید لحیم‌های نرم نانوکامپوزیتی بدون سرب پایه قلع تقویت شده با نانو ذرات به روش انجماد سریع و مقایسه خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی  آنها با لحیم معمولی (SAC(Sn-3.8Ag-0.7Cu است. در این راستا، چهار آلیاژ لحیم نرم بدون سرب (x=0, 0.25, 0.5, 1)  Sn-3.8Ag-0.7Cu-xAlبا استفاده از کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR) آلیاژسازی شد. سپس توسط تکنیک انجماد سریع مذاب ریسی با دیسک مبرد، ریبون‌های لحیم‌های نرم بدون سرب نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانو ذرات ترکیبات بین فلزی Cu6Sn5 و Ag3Sn به روش درجا تولید شد. خواص ریزساختاری، مکانیکی، الکتریکی و حرارتی این لحیم‌های نانوکامپوزیتی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس، آزمون‌های میکروسختی سنجی،  مقاومت سنج پروب 4 نقطه‌ای و گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC) بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از توزیع یکنواخت نانو ذرات ترکیبات بین فلزی Cu6Sn5 و Ag3Sn در زمینه لحیم و افزایش قابل توجه 30 درصدی میکروسختی، عدم تغییر مقاومت الکتریکی ویژه و افزایش حداکثر 3 درجه‌ای دمای ذوب لحیم‌های نانوکامپوزیتی جدید نسبت به لحیم‌های معمولی SAC است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M. Sona, K. N. Prabhu, Review on microstructure evolution in Sn-Ag-Cu solders and its effect on mechanical integrity of solder joints, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, 24(9) 3149–3169.
[2] D. Q. Yu, H. P. Xie, L. Wang, Investigation of interfacial microstructure and wetting property of newly developed Sn-Zn-Cu solders with Cu substrate, Journal of Alloys and Compounds, 2004, 385(1–2) 119–125.
 [3] H. Ma, J. C. Suhling, A review of mechanical properties of lead-free solders for electronic packaging. Journal of Materials Science, 2009, 44(5) 1141–1158.
[4] E. E. Mhd-Noor, A. Singh, Review on the effect of alloying element and nanoparticle additions on the properties of Sn-Ag-Cu solder alloys, Soldering & Surface Mount Technology, 2014, 26(3) 147–161.
[5] E. E. Mhd Noor, N. F. Mhd Nasir, S. R. A. Idris, A review: lead free solder and its wettability properties, Soldering & Surface Mount Technology, 2016, 28(3) 125–132.
[6] P. Liu, P. Yao, and J. Liu, Effect of SiC nanoparticle additions on microstructure and microhardness of Sn-Ag-Cu solder alloy, Journal of Electronic Materials, 2008, 37(6) 874–879.
[7] T. H. Chuang, M. W. Wu, S. Y. Chang, S. F. Ping, L. C. Tsao, Strengthening mechanism of nano-Al2O3 particles reinforced Sn3.5Ag0.5Cu lead-free solder, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2011, 22(8) 1021–1027.
[8] L. C. Tsao, R. W. Wu, T. H. Cheng, K. H. Fan, R. S. Chen, Effects of nano-Al2O3 particles on microstructure and mechanical properties of Sn3.5Ag0.5Cu composite solder ball grid array joints on Sn/Cu pads, Materials & Design, 2013, 50 774–781.
[9] Tai F., et al., Processing and creep properties of Sn-Cu composite solders with small amounts of nanosized Ag reinforcement additions, Journal of Electronic Materials, 2005, 34(11) 1357–1362.
[10] S. T. Kao, Y. C. Lin, and J. G. Duh, Controlling intermetallic compound growth in SnAgCu/Ni-P solder joints by nanosized Cu6Sn5 addition, Journal of Electronic Materials, 2006, 35(3) 486–493.
[11] Y. Shi et al., Creep properties of composite solders reinforced with nano- and microsized particles, Journal of Electronic Materials, 2008, 37(4) 507–514.
[12] J. Shen, Y. C. Liu, Y. J. Han, Y. M. Tian, and H. X. Gao, Strengthening effects of ZrO2 nanoparticles on the microstructure and microhardness of Sn-3.5Ag lead-free solder Journal of Electronic Materials, 2006, 35(8) 1672–1679.
[13] J. Shen and Y. C. Chan, Research advances in nano-composite solders, Microelectronics Reliability, 2009, 49(3) 223–234.
[14] J. H. Lee, D. J. Park, J. N. Heo, Y. H. Lee, D. H. Shin, and Y. S. Kim, Reflow characteristics of Sn-Ag matrix in-situ composite solders, Scripta Materialia, 2000, 42(8) 827–831.
[15] J. Shen, Y. C. Liu, H. X. Gao, In situ nanoparticulate-reinforced lead-free Sn–Ag composite prepared by rapid solidification, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2007, 18, 463–468.
[16] R. M. Shalaby, Indium, chromium and nickel-modified eutectic Sn–0.7 wt% Cu lead-free solder rapidly solidified from molten state, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, 26(9) 6625–6632.
[17] R. M. Shalaby et al, Effect of aluminum content on structure, transport and mechanical properties of Sn-Zn eutectic lead free solder alloy rapidly solidified from melt, Journal of Advances in Physics, 2015, 10(1) 2641–2648.
[18] J. F. Li, P. A. Agyakwa, C. M. Johnson, Effect of trace Al on growth rates of intermetallic compound layers between Sn-based solders and Cu substrate, Journal of Alloys and Compounds, 2012, 545 70–79.
[19] A. J. Boesenberg, I. E. Anderson, and J. L. Harringa, Development of Sn-Ag-Cu-X Solders for Electronic Assembly by Micro-Alloying with Al, Journal of Electronic Materials, 2012, 41(7) 1868–1881.
[20] R. R. Chromik, R. P. Vinci, S. L. Allen, M. R. Notis, Measuring the mechanical properties of Pb-free solder and Sn-based intermetallics by nanoindentation, Journal of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 2003, 55(6) 66–69.
[21] Dutta I, Park C, Choi S, Impression creep characterization of rapidly cooled Sn–3.5Ag solders, Materials Science and Engineering: A, 2004, 379(1-2) 401–410.
[22] P. Babaghorbani, S. M. L. Nai, M. Gupta, Reinforcements at nanometer length scale and the electrical resistivity of lead-free solders, Journal of Alloys and Compounds, 2009, 478(1-2) 458–461.
[23] Chen G., Wu F., Liu C., Chan Y.C., Effect of Fullerene-C60 & C70 on the Microstructure and Properties of 96.5Sn-3Ag-0.5Cu Solder a b, Electronic Components & Technology Conference, 2015, 1262–1267.
[24] Nai S.M.L., Wei J., Gupta M., Effect of carbon nanotubes on the shear Strength and electrical resistivity of a lead-free solder, Journal of Electronic Materials, 2008, 37(4) 515–522.