سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.1396.61681

چکیده

بسمه تعالی
 
توسعه علمی و صنعتی کشور مستلزم ارائه گزارش صحیح و منطقی از تحقیقاتی است که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است. فرایند گذر از مفاهیم به گزاره‌های صنعتی و در نهایت به متون علمی (نظیر مقاله‌های  علمی پژوهشی)، منجر به خلق الگوریتم ذهنی صحیح و برخورد زنده و پویای مدیران صنعت، مهندسین و تکنسین‌ها، در خلق یک جامعه علمی، صنعتی و فرهنگی خواهد شد.
در نشریه پژوهش‌نامه ریخته‌گری تمامی مسئولان مجله، در پی آن هستند که در فرایند فوق، نقش مسئولانه‌ و موثری داشته باشند. امید است که جوامع شریف دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی ایران بتوانند از این مجله بهره برده و در تحقق یک کشور علمی، صنعتی و فرهنگی موفق باشند.
با احترام
سید محمدعلی بوترابی
سردبیر پژوهش‌نامه ریخته گری