تاثیر عنصر تنگستن بر سختی و مقاومت به ضربه چدن نایهارد 4

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

10.22034/frj.2019.176597.1076

چکیده

کاربرد چدن‌های نایهارد4 تقریبا مشابه چدن‌های پرکروم است ولی مشخصه‌ای که سبب ارجحیت بارز چدن نایهارد4 در مقایسه با چدن‌های پرکروم می‌شود قابلیت سختی‌پذیری عالی آن‌هاست. در پژوهش حاضر، تاثیر تنگستن برروی سختی و مقاومت به ضربه چدن‌های نایهارد4 و اثر آن بر ریزساختار و تشکیل کاربیدها بررسی شده است. همچنین هدف این تحقیق افزایش همزمان مقاومت به ضربه و سختی است. به این منظور، نمونه‌هایی طبق استاندارد ASTM A532 بدون افزودن تنگستن به مذاب و با افزودن مقدارهای مختلف تنگستن به مذاب به روش ریخته‌گری آماده شدند. پس از مرحله ریخته‌گری، عملیات حرارتی، آزمایش مقاومت به ضربه، ماکروسختی و میکروسختی برروی نمونه‌ها انجام شد. بررسی های صورت گرفته نشان داد که افزایش تنگستن باعث افزایش سختی فاز زمینه و تشکیل فاز کاربید M7C3 می‌شود و کسر حجمی کاربیدها را افزایش و قطر متوسط کاربیدها را کاهش می‌دهد. نتیجه این عوامل باعث افزایش همزمان سختی و مقاومت به ضربه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات