مقایسه رفتار سایشی چدن نشکن در دو حالت آستمپر شده و سریع سرد شده و برگشت داده شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/frj.2019.179001.1079

چکیده

در تحقیق حاضر، رفتار سایشی نمونه‌هایی از جنس چدن نشکن با ساختار اولیه پرلیتی که تحت دو سیکل عملیات ‏حرارتی مختلف، سختی یکسان بدست آوردند، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. به این منظور، تعدادی از این نمونه‌ها پس از آستنیته ‏شدن در دمای ‏°C‏900به مدت 120 دقیقه، در دمای ‏C°290 در حمام نمک مذاب آستمپر شده و سپس در هوا سرد شدند. ‏بقیه‌ی نمونه‌ها پس از آستنیته شدن با شرایط مشابه، به طور مستقیم در محیط روغن سریع سرد شده و سپس به مدت 75 ‏دقیقه در دمای ‏°C‏505 برگشت داده شدند. به منظور مقایسه رفتار سایشی نمونه‌های حاصل از دو سیکل یاد شده، از روش ‏پین روی دیسک مطابق استاندارد ‏ASTM-G99‏ استفاده شد. در این آزمایش نمونه‌ها به صورت دیسک تهیه شدند و ‏تحت نیروهای 25 و 75 نیوتن و با سرعت لغزش ثابت 08/0 متر بر ثانیه و برای مسافت 1000 متر در شرایط خشک، ‏توسط پین‌هایی از جنس فولاد 52100، ساییده شدند. در نتیجه‌ی بررسی‌های انجام شده روی سطوح سایش، کاهش وزن ‏نمونه‌ها و ضرایب اصطکاک بدست آمده، مشاهده شد در نیروی کم (25 نیوتن)، نمونه‌ی سریع سرد شده و برگشت داده ‏شده نسبت به نمونه‌ی آستمپر شده، از مقاومت سایشی بالاتری برخوردار است. در حالی که در نیروی زیاد (75 نیوتن)، ‏نمونه‌ی آستمپر شده بر نمونه‌ی سریع سرد شده و برگشت داده شده برتری دارد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات