دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1397، صفحه 1-80 
6. اثر زمان و دمای غوطه وری بر مشخصات فصل مشترک آلومینیم خالص و فولاد ساده کربنی

صفحه 55-69

هادی برادران مهرآباد؛ مهدی دیواندری؛ حسن ثقفیان لاریجانی