دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1397 
6. اثر کلسیم بر مقاومت به اکسیداسیون و سیالیت آلیاژ منیزیم ‏AZ91‎

صفحه 193-200

شیما پریدری؛ حسن ثقفیان لاریجانی؛ قاسم عیسی آبادی