تاثیر چسب ریخته گری دوشابی بر بهبود استحکام کششی نهایی آلیاژ آلومینیم A356

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی سیرجان، کرمان

10.22034/frj.2022.327195.1150

چکیده

منحنی سرمایش و تاثیر آن بر نتایج آزمایش کشش در سه روش ریخته گری رایج در ماسه 2CO (CSC) ،دوشابی با چسب حل شونده در آب مطابق روش کمبل (ABL) و با چسب رایج سیلیکات سدیم (DWS ) در این پژوهش مورد مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمایش کشش مقادیر σ_UTSو ε_f در ریخته گری در نمونه های CSC مقدار MPa 125 و 3% داشت. با به کار گیری روش DWS این مقادیر به MPa193 و 5/11% بهبود پیدا کردن و روش ABL آنها را تا حد MPa218 و 19% ارتقا داد. بر اساس شواهد بدست آمده از متالوگرافی اندازه SDAS های دندریت های -Alα را در روش CSC برابر m80μ، در DWS برابر m40μ و در ABL برابر m20μ بودند. روش دوشابی همراه با چسب حل شونده در آب، به دلیل ایجاد سرعت سرمایش ℃/s 2/1 در برابر ℃/s 17/0 در حالت DWS توانست اندازهSDAS را 50% بیش از حالت DWS بهبود دهد. این تغییر موجب شد مقدار ε_f به اندازه 65% نسبت به دیگر روش دوشابی ارتقا یابد ولی در پارامتر σUTS تنها 13% افزایش مشاهده شد. بر اساس پژوهش های پیشین، نتایج بهبود یافته کششی تنها به دندریت های α-Al که تحت تایر سرعت سرمایش هستند، نسبت داده می شد. نتایج حاصل از فرایند DWS حاکی از تاثیر عواملی بیشتر از دندریت ها در افزایش خواص مکانیکی بویژه σUTS در آلیاژ هایAl-Si دارد و خلا موجود در بررسی های پژوهش های پیشین را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1[      Kaufman JG., Rooy EL., Aluminum alloy castings: Properties, Processes, and Applications, 2004.
]2[     Campbell J., Complete casting handbook: Metal casting processes, Techniques and Design, 2015, 2nd Edition.
[3]     بوترابی س. م.ع.، کزازی غ.، مصلح ب.، نفیسی ش.، نگرشی نوین بر سیستم‌های راهگاهی، مرکز تحقیقات ریخته‌گری، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم، 1386.
]4[     Ghoncheh M.H,  Godratnama Shabestari S., Abbasi M.H., Effect of cooling rate on the microstructure and solidification characteristics of Al2024 alloy using computer-aided thermal analysis technique, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014.
]5[     Godratnama Shabestari S., Malekan M., Thermal analysis study of the effect of the cooling rate on the microstructure and solidification parameters of 319 aluminum alloy, Canadian Metallurgical Quarterly, 2005, 44(3), 305-312.
]6[     Jinugu BR., Inampudi NM., Microstructure, SDAS and mechanical properties of A356 alloy castings made in sand and granulated blast furnace slag moulds, Archives of Foundry Engineering, 2017,17(1) 179-191.
]7[     Choi S.H., Barlat F. & Liu J., Effect of precipitates on plastic anisotropy for polycrystalline aluminum alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 2001, 32 (2239).
]8[     Easton M., Davidson C., John S.D., Effect of alloy composition on the dendrite arm spacing of multicomponent aluminum alloys, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 2010, 41(6) p1528-1538.
]9[     Patel MGC., Krishna P., Parappagoudar M.B., Prediction of secondary dendrite arm spacing in squeeze casting using fuzzy logic based approaches, Archives of Foundry Engineering, 2015, 15(1) 51-68.
]10[   Godratnama Shabestari S., Moemeni H., Effect of copper and solidification conditions on the microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg alloys, Journal of Materials Processing Technology, 2004, 153-154 (1-3), 193-198.
]11[   Hosseini VA., Godratnama Shabestari S., Gholizadeh R., Study on the effect of cooling rate on the solidification parameters, microstructure and mechanical properties of LM13 Alloy using cooling curve thermal analysis technique, Materials and Design, 2013, 50 7-14.
]12[   Santhi S., Sakri SB., Rao DH., Sundarrajan S., Estimation of shrinkage porosity of a cast aluminium alloy, Journal on Mechanical Engineering, 2018, 2, 19-25.
]13[   Uludağ M., Cetin R., Gemi L., et al, Change in porosity of A356 by holding time and its effect on mechanical properties, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27, 5141–5151.
]14[   Dahle A.K., John St.D.H., Rheological behaviour of the mushy zone and its effect on the formation of casting defects during solidification. Acta Materialia, Elsevier Science, 1998, 47(1) 31-41.
]15[   Nicoletto G., Anzelotti G., Konečná R., X-ray computed tomography vs. metallography for pore sizing and fatigue of cast Al-alloys, Procedia Engineering, 2010, 2(1)
547-554.
]16[   Grassi J., Campbell J., Hartlieb M., Major F., The ablation casting process, Materials Science Forum, 2009, 618-619, p591-594.
]17[   Salarvand M., Boutorabi S.M.A., Pourgharibshahi M. et al., Effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of high-zinc AA 5182 aluminum wrought alloy cast by the ablation green sand mold casting process, International Journal of Metalcasting, American Foundry Society, February 2021.
]18[   Heidari E., Boutorabi S.M.A., Honaramooz M.T., et al, Ablation casting of thin-wall ductile iron, International Journal of Metalcasting, American Foundry Society, 2021.
]19[   Boutorabi S.M.A., Torkaman P., Campbell J., et al., Structure and properties of carbon steel cast by the ablation process, International Journal of Metalcasting, American Foundry Society, 2021, 15(1)306-318.
]20[   Sui D., Han Q., Modeling ablation casting, International Journal of Metalcasting, 2022, 16, 132-142.
]21[   Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., The research on the ablation casting technology for Aluminium alloys, Solid State Phenomena, 2014, 223 70-77.
]22[   Taghipourian M., Mohammadaliha M., Boutorabi S.M.A., et al., The effect of waterjet beginning time on the microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy during the ablation casting process, Journal of Materials Processing Technology, 2016, 238 89-95.
]23[   Bohlooli V., Mahalli M.S., Boutorabi S.M.A., Effect of ablation casting on microstructure and casting properties of A356 aluminium casting alloy, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2013, 26(1) 85-91.
]24[   Kheirabi A., Divandari M., Boutorabi S.M.A., et al., Effect of the modified ablation casting process on the mechanical properties and microstructure of near eutectic Ai-Si alloy, International Journal of Metalcasting, American Foundry Society, May 2021.
]25[   Backerud L., Chai G., Tamminen J., Solidification characteristics of Aluminum alloys, American Foundrymen’s Society, INC., Foundry Alloys, 1990, 2 266.
]26[   Baghani A., Kheirabi A., Bahmani A., et al., Reducing melt surface turbulence by employing surge and filter in a conventional non-pressurizing gating system: simulation and experiment, Archives of Metallurgy and Materials, 2021, 66(2) 397-405.
[27]   بوترابی س.م.ع.، حمزه‌لو ح.، مفاهیم جدید در فناوری‌های ذوب و ریخته‌گری، دانشگاه علم و صنعت ایران, 1389.
]28[   Yousefian P., Tiryakioğlu M., Pore formation during solidification of Aluminum: reconciliation of experimental observations, modeling assumptions, and classical nucleation theory, Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, 49(2) 563-575.
]29[   Stefanescu DM., Catalina A.V., Physics of microporosity formation in casting alloys–sensitivity analysis for
Al–Si alloys, International Journal of Cast Metals Research, 2011,  24 (3-4) 144-150.
[30]   Pourgharibshahi M., Divandari M., Saghafian H., Timelli G., Eutectic nucleation in 7xxx series aluminum alloys from a non-classical viewpoint, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 2020, 51(9) 4572–4583.
[31]   Pourgharibshahi M., Divandari M., Sagha H., Ashtari P., Controlled diffusion solidification processing : a review, Journal of Materials Processing Technology, 2017, 250 (January) 203–219.
[32]        E. Barbarias, Niklas A., Lizarralde I., Garat M., Bakedano A., and Fernández-Calvo A.I., Ablation technology applied to A356 alloys compared with conventional casting processes, Materials Science And Engineering A, 2022, 833(October 2021).
دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18
پاییز و زمستان 1400
آذر 1400
صفحه 175-183
  • تاریخ دریافت: 0-489 فروردین 781
  • تاریخ بازنگری: 0-417 فروردین 781
  • تاریخ پذیرش: 0-413 فروردین 781
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1400