دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آذر 1400، صفحه 135-225 (پاییز و زمستان 1400) 
اثر جوانه‌زاهای پایه سیلیسیم و باریم روی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات ریختگی چدن نشکن فریتی

صفحه 215-222

10.22034/frj.2022.330961.1153

محمد باقر لیمویی؛ شبنم حسینی؛ پیمان عمرانیان محمدی؛ علی نجاریان؛ حمید عمرانی؛ محمد حسین زاده؛ مصطفی افرازیده